Κοινωνική Πρόνοια

Κοινωνική Πρόνοια

Κοινωνική Πρόνοια (1)

Δικαιολογητικά

1.Αίτηση ενδιαφερομένου (χορηγείται από την Υπηρεσία).

2.Φωτοτυπία ταυτότητας ή Διαβατηρίου επικυρωμένη.

3.Δύο (2) φωτογραφίες για κάθε μέλος της οικογένειας που ασφαλίζεται σε περίπτωση έκδοσης νέου βιβλιαρίου.

4.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνεται ότι: (όλα τα στοιχεία που προσκομίζονται είναι αληθή, ότι ο αιτών είναι ανασφάλιστος και δεν δικαιούται ασφάλιση άμεσα ή έμμεσα από άλλο μέλος της οικογένειας και ότι σε περίπτωση που αλλάξει η ασφαλιστική του κατάσταση θα δηλωθεί αμέσως και θα παραδοθεί το βιβλιάριο στην Υπηρεσία του Τμήματος Πρόνοιας του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.  Επίσης δεν υπάρχουν εισοδήματα από συντάξεις ή άλλες πηγές του εξωτερικού).

5.Βεβαίωση μονίμου κατοικίας απο τον Δήμο. α) Συμφωνητικό κατοικίας ή ένα λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π. σε περίπτωση κατοικίας στο Δήμο διάστημα μικρότερο των δυο ετών.  β) Σε περίπτωση φιλοξενίας Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 απο το άτομο που παρέχει φιλοξενία θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του.

6.Εκκαθαριστικό της εφορίας ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη απο την εφορία ότι δεν υποβάλλει Φ.Δ.

7.Φορολογική Δήλωση (Ε1) του έτους ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη απο την εφορία ότι δεν υποβάλλει Φ.Δ.

8.Αντίγραφο  Ε9 θεωρημένο απο την Εφορία και συμπληρωματικά αυτού.

9.Σε περίπτωση χωρισμού διαζευκτήριο, εαν δεν έχει εκδοθεί ακόμα, α) ένορκη βεβαίωση που να δηλώνεται ότι ο αιτών δεν κατοικεί και απο πότε στην ίδια στέγη με τον σύζυγο και αν παίρνει ή όχι διατροφή καθώς και το ύψος αυτής.  Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται στο Ειρηνοδικείο με την κατάθεση δυο μαρτύρων και β) Υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής ότι ο αιτών βρίσκεται σε διάσταση.

10.βεβαίωση απο Κρατικό Νοσοκομείο η οποία κατατίθεται κατά  το διάστημα της νοσηλείας η οποία να αναφέρει την ημερομηνία εισαγωγής και την διευκρίνηση ότι ο αιτών παραμένει νοσηλευόμενος.

 Σε περίπτωση Ελλήνων Ομογενών ανασφαλίστων και οικ. αδυνάτων πρέπει να κατατίθονται συμπληρωματικά:

Επικυρωμένο αντίγραφο ειδικού Δελτίου Ταυτότητας
Φωτοτυπία διαβατηρίου που να φαίνεται η είσοδος και έξοδος από τη χώρα για το διάστημα του ενός έτους πριν την ημερομηνία της αίτητσης

Σε περίπτωση πολιτών κρατών-μελώνν της ΕΕ πρέπει να κατατίθενται συμπληρωματικά

1. Αδεια διαμονής

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μεταφρασμένο

3. Βεβαίωση απόλυσης από τον εργοδότη

Δικαιολογητικά που αναζητούνται μέσω υποχρεωτικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης βάσει της διάταξης του άρθρου 16 Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α') από την Υπηρεσία μας

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Δικαιολογητικά που αναζητούνται μέσω αυτεπάγγελτης αναζήτησης βάσει της διάταξης του άρθρου 16 Ν. 3242/2004 από την Υπηρεσία μας μετά τη δική σας συναίνεση

1. Βεβαωση περί ασφάλισης ή μη (ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ) και ορισμός χρόνου ασφάλισης

2. Βεβαίωση για επιδότηση τρίτου παιδιού ή πολυτεκνικού επιδόματος από τον ΟΓΑ

3. Βεβαίωση περί οφειλών ή μη (ΤΕΒΕ κλπ)

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης