Πολεοδομία

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου

Καθορισμός ρυμοτομικών γραμμών

Πολεοδομία | Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013 10:35

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα (εις διπλούν) με αποτύπωση όλου του οικοδομικού τετραγώνου, της απέναντι διαμορφωμένης κατάστασης και των κάθετων δρόμων σε βάθος 10 μέτρων
 3. Αμοιβές

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση με τον αριθμό της οικοδομικής άδειας και το είδος των σχεδίων που ζητούνται π.χ. διάγραμμα κάλυψης ή τοπογραφικό διάγραμμα κ.λ.π.

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αποδεικνύεται το έννομο συμφέρον του αιτούντος, για παράδειγμα σε περίπτωση υποθέσεων αντιδικίας

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

Τοπογραφικό διάγραμμα ενταγμένο στο κρατικό δίκτυο, εις τριπλούν, το οποίο θα περιλαμβάνει :

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα εις τριπλούν το οποίο περιλαμβάνει:
 • ακριβή αποτύπωση της ιδιοκτησίας των ομόρων ιδιοκτησιών του Ο.Τ., των κτισμάτων
 • που υπάρχουν σ’αυτές αλλά και άλλων επικειμένων
 • πίνακα με: το αρχικό εμβαδόν της ιδιοκτησίας των οφειλομένων εισφορών σε γη, των
 • ρυμοτομούμενων τμημάτων, τη διαφορά εισφοράς γης και ρυμοτομούμενης έκτασης και την εισφορά σε χρήμα
 • απόσπασμα εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και της πρότασης από την μελέτη Πράξης Εφαρμογής
 • όρους δόμησης
 • δήλωση μηχανικού του Ν.651/77
 • δήλωση μηχανικού καθορισμού οικοδομικών γραμμών.
 • δήλωση ιδιοκτητών
 • μετρητικά στοιχεία (συν/νες: κορυφών Ο.Τ., συν/νες αρχικής & τελικής ιδιοκτησίας, ρυμοτομούμενων - προσκυρουμένων τμημάτων)
 • υψόμετρα ερυθράς & εδάφους
 • Αντίγραφο προτεινόμενης υψομετρικής μελέτης
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας
 • Δηλωτικό ρυμοτομίας (όταν υπάρχουν ρυμοτομούμενα)
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι σε περίπτωση αλλαγής στάθμης του δρόμου ουδεμία απαίτηση έχω από τον Δήμο ( στην περίπτωση που ο δρόμος δεν έχει διαμορφωθεί στην τελική του στάθμη)
 • Φωτογραφίες του οικοπέδου


  3.  Συμβόλαια ιδιοκτητών από 10/3/82 και σημερινά
  4.  Μερίδες ιδιοκτητών από υποθηκοφυλακείο από 10/3/82 και σημερινά
  5.  Πιστοποιητικά ιδιοκτησίας βαρών, διεκδικήσεων , κατασχέσεων.
  6.  Δηλώσεις ιδιοκτησίας του Ν.1337/83
  7.  Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτητών ότι δεν έχουν άλλα ακίνητα στην ίδια πολεοδομική ενότητα ή αν έχουν ποια είναι.
  8.  Δηλωτικό ρυμοτομίας όπου απαιτείται
  9.  Τεχνική έκθεση εισφορών
10. Αντίγραφα από τους προτεινόμενους πίνακες
11. Αμοιβές μηχανικών

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Φωτογραφίες κτίσματος
 2. Τοπογραφικό διάγραμμα με διάγραμμα κάλυψης, για να αποδειχθεί η νομιμότητα του κτίσματος.
 3. Τίτλοι ιδιοκτησίας παλιοί, κοντά στο 1955, στους οποίους να αναφέρεται το κτίσμα, ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο αποδεικτικό παλαιότητας, όπως ρευματοδότηση, αποσπάσματα σχεδίου του 1958 εφ’ όσον το κτίσμα φαίνεται καθαρά, κ.λ.π.
 4. Δήλωση στατικής επάρκειας από δύο μηχανικούς
 5. Αίτηση ενδιαφερομένου

Το κτίσμα για να θεωρηθεί νόμιμα υφιστάμενο σαν προ του 1955 πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ. του 1955 ή του 1929 κατά περίπτωση.

Β. Για εργοταξιακή παροχή

 1. Αίτηση
 2. Πρωτότυπο φύλλο αδείας και δύο αντίγραφα αυτού
 3. Υπεύθυνη Δήλωση

Γ. Ηλεκτροδότηση/υδροδότηση αδειών μετά το 1983 χωρίς αυτοψία

 1. Αίτηση
 2. Πρωτότυπο φύλλο αδείας και δύο αντίγραφα αυτού
 3. Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού (επιβλέποντα)
 4. Τεχνική έκθεση μηχανικού
 5. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτητών
 6. Έντυπο από σωματείο υδραυλικών και απόδειξη πληρωμής

Δ. Ηλεκτροδότηση/υδροδότηση αδειών με αυτοψία

 1. Όλα τα ανωτέρω χωρίς υπεύθυνη δήλωση μηχανικού

Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης

Πολεοδομία | Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013 09:43

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (έντυπο υπηρεσίας)
 2. Πέντε κατόψεις και τομή του καταστήματος με σημερινή εικόνα και διαμόρφωση του χώρου και όλο το περίγραμμα της οικοδομής, εμβαδομέτρηση του συγκεκριμένου καταστήματος με σφραγίδα και υπογραφή μηχανικού
 3. Δύο τοπογραφικά
 4. Φωτογραφίες πρόσοψης όλου του κτιρίου (γη και ουρανός)
 5. α) Στοιχεία νομιμότητας κτιρίου και χρήση (οικοδομική άδεια)
 6. β) Για τα κτίσματα πριν του 1955 και 1923 απαιτούνται συμβόλαιο και προγενέστερες άδειες λειτουργίας
 7. Βεβαιώσεις αρμοδίων φορέων για προγενέστερες χρήσεις
 8. Δηλώσεις στατικής επάρκειας για κτίσματα με οικοδομική άδεια που προϋφίστανται του έτους 1985 και για κτίσματα (νομίμως υφιστάμενα) που προϋφίστανται των ετών 1955 και 1923
 9. Νομιμότητα τυχόν υπαρχόντων τεντών και επιγραφών
 10. Έλεγχος ρυμοτομούμενων (εάν απαιτείται).

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, καλείστε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια υπάλληλο κα. Σπανού στο τηλ. 2743023955

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ετοιμόρροπου (μπορεί να είναι άλλος ο καταγγέλων).

Γίνεται αυτοψία από τεχνικό υπάλληλο της πολεοδομίας, ο οποίος περιγράφει με έγγραφο στα μέλη της επιτροπής ετοιμόρροπων κτισμάτων του Δήμου την κατάσταση του κτιρίου με συνημμένη φωτογραφία.

Ακολουθεί αυτοψία από τα μέλη της επιτροπής και το πόρισμα αποστέλλεται στον τεχνικό υπάλληλο του δήμου, ο οποίος υποχρεούται να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες του κτιρίου ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με το ΠΔ 13/22-4-1929 “περί επικίνδυνων οικοδομών προς άρση της επικινδυνότητας”.

Βεβαίωση χρήσης γης

Πολεοδομία | Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013 08:55

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Αίτηση των ενδιαφερομένων, όπου θα αναφέρεται η δραστηριότητα για την οποία ζητείται χρήση γης και απόσπασμα με σημειωμένη τη θέση της ιδιοκτησίας για κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις ως εξής:

Α. Εντός σχεδίου, εντός Γ.Π.Σ.
Σημειωμένη η θέση της ιδιοκτησίας με υπογραφή και σφραγίδα μηχανικού (με ευθύνη για τη θέση) στο απόσπασμα Γ.Π.Σ.

Β. Εκτός σχεδίου, εντός Γ.Π.Σ.
Σημειωμένη η θέση, όπως ανωτέρω στο απόσπασμα του Γ.Π.Σ.

Γ. Εκτός σχεδίου, εκτός Γ.Π.Σ. εντός ορίων εφαρμογής της τροποποιημένης απόφασης 16/81 Ε.Σ.Χ.Π. (Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος)
Σημειωμένη η θέση, όπως ανωτέρω στο απόσπασμα χάρτη της τροποποιημένης απόφασης Ε.Σ.Χ.Π. ή σε χάρτη Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5000

Δ. Εκτός Γ.Π.Σ. εντός οικισμού
Σημειωμένη η θέση, όπως ανωτέρω στο απόσπασμα του χάρτη του οικισμού.

Ε. Συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση των ενδιαφερομένων που ζητούν την πολεοδομική ρύθμιση ή αναθεώρηση.
 2. Τεχνική έκθεση, όπου θα αιτιολογείται ή αναγκαιότητα της τροποποίησης και θα αποδεικνύεται ότι έχουν ληφθεί υπ' όψιν τα πολεοδομικά κριτήρια τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και το Άρθρο 10 του Ν.3044/2002 (όχι μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων κτλ. σύμφωνα με το Γ.Π.Σ.).
 3. Τοπογραφικό διάγραμμα, σε έξι αντίγραφα, υπό κλίμακα 1:1000 ή 1:500 ή μεγαλύτερο.4.Τίτλοι ιδιοκτησίας όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάζονται.
 • Το διάγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη τοπογραφικά στοιχεία, ώστε να απεικονίζεται σ΄ αυτό με ακρίβεια η φυσική μορφή του εδάφους και οι κατασκευές που υπάρχουν πάνω σ΄ αυτό, καθώς και το υφιστάμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Πρέπει να σημειώνονται όλα τα υφιστάμενα κτίσματα στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα γιατί η παράλειψη ενός μπορεί να προκαλέσει ακύρωση της τροποποίησης από το Σ.Τ.Ε.
 • Οι οικοδομικές και οι ρυμοτομικές γραμμές, οι οποίες δεν θίγονται με την πολεοδομική ρύθμιση σχεδιάζονται με μαύρη συνεχή γραμμή, ενώ αυτές που καταργούνται σημειώνονται με μαύρη διακεκομμένη γραμμή. Οι οικοδομικές γραμμές που προτείνονται χρωματίζονται κόκκινες και οι ρυμοτομικές πράσινες.
 • Όροι δόμησης, Υψόμετρα
 • Να αναγράφεται η πόλη, περιοχή που γίνεται η τροποποίηση, οι ονομασίες των οδών, οι ονομασίες των οικοδομικών τετραγώνων, ο βορράς και η κλίμακα του σχεδίου.
 • Να αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των ιδιοκτητών μέσα στα όρια των ιδιοκτησιών τους. Πρέπει επίσης να σημειώνονται οι ιδιοκτησίες και τα ονόματα των ιδιοκτητών που υπέβαλαν ενστάσεις.
 • Να αναγράφεται με κόκκινο μελάνι η χρήση κάθε ειδικού κοινόχρηστου χώρου που καθορίζεται από την συγκεκριμένη πολεοδομική επέμβαση (Κ.Χ., χώρος Ιερού Ναού, Βρεφονηπιακός Σταθμός κ.τ.λ.)
 • Να αναγράφονται οι οικοδομικές άδειες βάσει των οποίων έχουν ανεγερθεί τα κτίσματα.
 • Αποτύπωση πλήρης - από άποψη εμβαδού και διαστάσεων πλευρών - όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάζονται από την τροποποίηση, να εμβαδομετρούνται αναλυτικά πριν και μετά την τροποποίηση. Να εμβαδομετρούνται επίσης τυχόν προσκυρούμενα ή ρυμοτομούμενα, ώστε να δείχνεται ότι δεν υπάρχουν ιδιοκτησίες άρτιες που να καθίστανται μη άρτιες λόγω της τροποποίησης.
 • Να δηλώνεται η αρτιότητα κάθε μιας από τις ιδιοκτησίες που επηρεάζονται (ιδιοκτήτης, συμβόλαιο, πρόσωπο, εμβαδόν και πως είναι άρτιο - κατά κανόνα, κατά παρέκκλιση, με την κύρωση της πράξης κτλ.)
 • Το τοπογραφικό πρέπει να περιέχει δύο αποσπάσματα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης: στο ένα να εμφανίζεται η εγκεκριμένη κατάσταση και στο άλλο η προτεινόμενη.
 • Τα τοπογραφικά διαγράμματα να υποβάλλονται και σε ψηφιακή μορφή σε αρχεία *.dwg ή *.dxf
 • Αμοιβές Μηχανικού

  4.  Τίτλοι ιδιοκτησίας όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάζονται
  5.  Φωτογραφίες που να παρουσιάζουν όλη την περιοχή επέμβασης τουλάχιστον από δύο διαφορετικά σημεία λήψης
  6.  Πλήρη κατάλογο ιδιοκτητών όλων των ιδιοκτησιών που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την τροποποίηση, για να ενημερωθούν για την τροποποίηση με δικαστικό επιμελητή, με ευθύνη και έξοδα των αιτούντων.
Τα δικαιολογητικά 2,4,5 και 6 υποβάλλονται σε δύο (2) σειρές.

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 2 από 2

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης