Απαιτούμενα δικαιολογητικά, μελέτες, προδιαγραφές και διαδικασίες για την έγκριση δόμησης

Πολεοδομία | Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013 14:08

1. Η έγκριση δόμησης χορηγείται εντός πέντε (5) ημερών, από την υποβολή των απαιτούμενων  μελετών  και δικαιολογητικών.

Η έγκριση δόμησης ισχύει για ένα (1) έτος για κτίρια  συνολικής επιφανείας προσμετρουμένης  ή μη στο σ.δ. 2.000τ.μ. και για  δύο (2) έτη  για  κτίρια  συνολικής  επιφανείας προσμετρουμένης ή μη στο σ.δ. μεγαλύτερης των 2.000τ.μ.

Τυχόν απαραίτητες συμπληρώσεις – διορθώσεις γίνονται εντός  αποκλειστικής προθεσμίας  δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης.

2.1.  Για  τη  χορήγηση  Έγκρισης  Δόμησης  υποβάλλονται στην αρμόδια για την περιοχή του ακινήτου Υπηρεσία Δόμησης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται:

α1. Αίτηση  του  κυρίου  ή του  έχοντος νόμιμο  δικαίωμα με τις  δηλώσεις  αναθέσεων –  αναλήψεων  με πλήρη  και σαφή  προσδιορισμό της  αιτουμένης έγκρισης δόμησης (τίτλος έργου). Η αίτηση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή από τυχόν εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο και αναγράφει όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος:

αα) τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ταχυδρομική διεύθυνση κλπ) και στοιχεία του τυχόν εξουσιοδοτημένου προσώπου,

ββ) αναλυτικά τα στοιχεία του ακινήτου,

γγ) τίτλους κτήσεως και μεταγραφή αυτών για κάθε ακίνητο, δήλωση ποσοστού δικαιώματος επί του ακινήτου

δδ) πίνακα υποβαλλόμενων σχεδίων και λοιπών δικαιολογητικών

α2. Έντυπο δηλώσεων  ανάθεσης  και ανάληψης  της  ευθύνης σε αρμόδιους  κατά  ειδικότητα Μηχανικούς, για  τη σύνταξη  της μελέτης του συγκεκριμένου έργου.

α3. Έντυπο με συγκεντρωτικό πίνακα  με τα  επιτρεπόμενα  και  πραγματοποιούμενα στοιχεία  του  διαγράμματος  δόμησης  και  πίνακα  καταγραφής εγκρίσεων άλλων φορέων  ή Υπηρεσιών σχετικά με τη λειτουργικότητα και τις κτιριοδομικές ή άλλες  απαιτήσεις των ειδικών κτιρίων, όπως προβλέπονται  από τις  ισχύουσες  διατάξεις ή τυχόν εγκρίσεων όπως προβλέπεται από τους  όρους  δόμησης της περιοχής.

α4. Φύλλο ελέγχου, με το όνομα του ιδιοκτήτη, τον τίτλο της  άδειας  δόμησης,  όπως αναφέρεται στην  αίτηση,  τα στοιχεία διεύθυνσης του έργου και τα απαραίτητα στάδια ελέγχου και εγκρισεων  στην Υπηρεσία Δόμησης.

Τα ως άνω στοιχεία α1, α2, α3, α4 πρέπει να είναι ενσωματωμένα σε ενιαίο  τεύχος  με πρώτη σελίδα  την αίτηση  και τελευταία το φύλλο ελέγχου,  σύμφωνα με το υπόδειγμα. β. Τοπογραφικό  διάγραμμα  σε δύο αντίγραφα. Το τοπογραφικό  διάγραμμα,  επιπλέον  των όσων ορίζονται με τις ισχύουσες  διατάξεις των προδιαγραφών,  περιλαμβάνει:

1. εξάρτηση  των κορυφών της ιδιοκτησίας από το ισχύον κρατικό  τριγωνομετρικό δίκτυο,

2. περίγραμμα  του  προς οικοδόμηση  έργου  μονοσήμαντα ορισμένο  με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων,

3. πλήρη φωτογραφική  αποτύπωση

4. υψομετρική  αποτύπωση

Οι ιδιοκτήτες ή οι έχοντες νόμιμο  δικαίωμα  δηλώνουν ενυπογράφως στο τοπογραφικό διάγραμμα και ευθύνονται για  την  ακρίβεια  των δηλουμένων  ορίων  των οικοπέδων τους  και  για  την  ύπαρξη και  την  αιτία του  δικαιώματος τους  να ζητήσουν  την έκδοση  άδειας  δόμησης.

Σε περίπτωση που η αίτηση για έγκριση  δόμησης δεν συνοδεύεται από τα δικαιολογη− τικά  στοιχεία της  παραγράφου  2.1,  δεν γίνεται δεκτή  και επιστρέφεται ακόμη και αν έχει  πρωτοκολληθεί.

    Διαβάστηκε 2835 φορές

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης