Ληξιαρχείο

Οι μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης ληξιαρχικής πράξης, βάσει ορισμένων για κάθε περίπτωση μεταβολής, δικαιολογητικών.
Για κάθε μεταβολή, δίδονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερομένους σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τους υπόχρεους προς δήλωση των μεταβολών αυτών.

Οι μεταβολές αναφέρονται στο άρθρο 14 του Ν. 344/76 και κυρίως είναι:

Διαζύγιο
Ακύρωση γάμου
Προσβολή πατρότητας
Αποκήρυξη τέκνου
Εκούσια αναγνώριση χωρίς γάμο γεννημένου τέκνου
Δικαστική αναγνώριση χωρίς γάμο γεννημένου τέκνου
Υιοθεσία
Λύση υιοθεσίας
Προσθήκη ή μεταβολή κυρίου ονόματος
Προσθήκη ή μεταβολή επωνύμου
Προσθήκη ή μεταβολή ιθαγένειας
Προσθήκη ή μεταβολή θρησκεύματος


Προθεσμία δήλωσης: μέσα σ ένα μήνα αφότου οι μεταβολές έλαβαν χώρα

Εκπρόθεσμη δήλωση: αν η δήλωση γίνει σε 30-90 ημέρες παράβολο 4,5 €
αν η δήλωση γίνει μετά από 90 ημέρες παράβολο 13.5 €

Οι διορθώσεις στις ληξιαρχικές πράξεις γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 344/1976 και καταχωρούνται στο περιθώριο των ληξιαρχικών πράξεων που αφορούν.

Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου.
 3. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας.
 4. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση.

Με έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, (όταν πρόκειται για σφάλματα που παρεισέφρησαν στη Ληξιαρχική Πράξη εκ παραδρομής και δεν αφορούν στον τόπο, στο χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του Ληξιαρχικού Γεγονότος)

 1. Στην περίπτωση αυτή, μπορούμε ενδεικτικά μόνο να αναφέρουμε δικαιολογητικά που μπορεί να ζητηθούν, λόγω της πληθώρας των περιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν, όπως πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό μητρώου αρρένων, κ.λ.π.

Για κάθε περίπτωση δίδονται οδηγίες από το Ληξιαρχείο

Δήλωση Ονοματοδοσίας

Ληξιαρχείο | Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 13:38

Αφορά την Ονοματοδοσία Τέκνου, καταχωρείται στο περιθωριο της Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης και ΔΕΝ ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Ταυτότητες ή διαβατήρια και των δύο γονέων
 2. Σε περίπτωση προσέλευσης του ενός μόνο γονέα, απαιτείται εξουσιοδότηση από τον άλλο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, όπου θα αναφέρονται η ημερομηνία γεννήσεως του παιδιού και το όνομα το οποίο θα δοθεί

Αν η Ληξιαρχική πράξη γέννησης είναι αλλού, συντάσσεται έκθεση στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας, η οποία αποστέλλεται στο ληξιαρχείο όπου είναι καταχωρημένη η ληξιαρχική πράξη γέννησης (απαραίτητη η ληξιαρχική πράξη γέννησης του άλλου ληξιαρχείου).

Δήλωση Βάπτισης

Ληξιαρχείο | Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 13:38

Η δήλωση βάπτισης καταχωρείται είτε στον τόπο γέννησης είτε στον τόπο βάπτισης
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Δήλωση Βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους γονείς και τον ανάδοχο.
 2. Ταυτότητα του δηλούντα

Η βάπτιση μπορεί να καταχωρηθεί απευθείας στο περιθώριο της Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης ή να συνταχθεί έκθεση στον τόπο βάπτισης (με επί πλέον δικαιολογητικό την ληξιαρχική πράξη γέννησης) και η οποία έκθεση διαβιβάζεται στον ληξίαρχο του τόπου γέννησης

Προθεσμία δήλωσης: Εντός 90 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης
Εκπρόθεσμη δήλωση: Από την 90η ημέρα, μέχρι και την 180η με παράβολο 4,50 €.
Μετά την 180η ημέρα, με παράβολο 13,50 €

Υπόχρεοι για τη δήλωση: οι γονείς του παιδιού, ο ανάδοχος, ο ίδιος ο βαπτισθείς, καθώς και οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού

Η ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου γίνεται στις περιπτώσεις που ο γάμος έχει γίνει πριν το νόμο περί ισότητας των δύο φύλων (Ν 1329/83) και επιθυμεί η γυναίκα να ανακτήσει το πατρικό της όνομα. Η μεταβολή καταχωρείται στο περιθώριο της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση της ενδιαφερομένης
 2. Αστυνομική ταυτότητα

Αν ο γάμος έχει δηλωθεί σε άλλο Ληξιαρχείο, συντάσσεται έκθεση ανάκτησης οικογενειακού επωνύμου στο ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας (απαραίτητη η ληξιαρχική πράξη γάμου) και η οποία στέλνεται υπηρεσιακά στο ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του γάμου για να γίνει η μεταβολή.

Δήλωση Διαζυγίου

Ληξιαρχείο | Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 13:32

Η καταχώριση γίνεται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάμου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Για θρησκευτικό γάμο

 1. Θεωρημένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης
 2. Διαζευκτήριο της Αρχιεπισκοπής 

Για Πολιτικό γάμο

 1. Θεωρημένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης,
 2. Έκθεση παραίτησης από τα ένδικα μέσα ή έκθεση επίδοσης πιστοποιητικό για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων

Προθεσμία Δήλωσης: Μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση του διαζευκτηρίου από την Αρχιεπισκοπή ή από την έκδοση της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης για τη λύση του γάμου
Εκπρόθεσμη δήλωση: αν η δήλωση γίνει σε 30-90 ημέρες παράβολο 4,5 €
αν η δήλωση γίνει μετά από 90 ημέρες παράβολο 13.5 €

Υπόχρεοι για τη δήλωση: οι σύζυγοι ( ο ένας εκ των δύο) η τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο(πάντα με επίδειξη ταυτότητας).

Δήλωση Θανάτου

Ληξιαρχείο | Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 13:32

Η Ληξιαρχική Πράξη θανάτου συντάσσεται ή στον τόπο θανάτου ή στον τόπο ταφής.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου συμπληρωμένο από το νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό
 2. Αστυνομική ταυτότητα, ΑΜΚΑ και Α.Φ.Μ. του θανούντος
 3. Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος

Για αλλοδαπούς:

 1. Διαβατήριο
 2. Μεταφρασμένο πιστοποιητικό ή μεταφρασμένο διαβατήριο

Προθεσμία Δήλωσης: Εντός 24 ωρών από το γεγονός

 • Αν ο νεκρός έχει ενταφιαστεί, και μέχρι την 30η ημέρα, δηλώνεται με εισαγγελική έγκριση
 • Μετά την 30η μέρα δηλώνεται με δικαστική απόφαση

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανούντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο ή ιδιοκτήτης Γραφείου Κηδειών, που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού ή υπάλληλος του γραφείου αυτού(ειδικά εξουσιοδοτημένος).

Σύμφωνο Συμβίωσης

Ληξιαρχείο | Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 13:26

Δηλώνεται στο τόπο κατοικίας
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 1. Σύμφωνο συμβίωσης (συμβολαιογραφικό έγγραφο)
 2. Ταυτότητες (Διαβατήρια –μεταφρασμένα πιστοποιητικά για αλλοδαπούς)
 3. Αίτηση

Η ισχύς της συμβίωσης κατά ρητή πρόβλεψη αρχίζει από την κατάθεση του αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου σε ειδικό βιβλίο του Ληξιάρχου του τόπου κατοικίας των συμβαλλόμενων.

Το σύμφωνο συμβίωσης λύεται: α) με συμφωνία των συμβληθέντων που γίνεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο β) με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση αφότου αυτή κοινοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή στον άλλον και γ) αυτοδικαίως αν συναφθεί γάμος είτε μεταξύ των συμβληθέντων είτε μεταξύ ενός απ’ αυτούς και τρίτου.
Η λύση του συμφώνου συμβίωσης ισχύει από την κατάθεση του συμβολαιογραφικού εγγράφου ή της μονομερούς δήλωσης στον Ληξίαρχο όπου έχει καταχωρηθεί και η σύσταση αυτού.

Δήλωση Γάμου

Ληξιαρχείο | Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 13:12

Ο γάμος δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Δήλωση τέλεσης γάμου από Ιερέα ή Δήμαρχο (σε περίπτωση πολιτικού γάμου)
 2. Αστυνομικές ταυτότητες του ζεύγους
 3. Η πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνου , στην περίπτωση που δεν είναι ενσωματωμένη στη δήλωση τέλεσης γάμου

Οι αλλοδαποί, χρειάζεται να προσκομίσουν διαβατήρια, μεταφρασμένα πιστοποιητικά
Προθεσμία δήλωσης: Εντός 40 ημερών από την τέλεση του γάμου
Εκπρόθεσμη δήλωση: Από 40-130 ημέρες παράβολο αξίας 4,5 €
Μετά τις 130 ημέρες παράβολο αξίας 13,5 €

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι σύζυγοι (ένας από τους δύο) ή άλλο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδική εντολή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο
Στην περίπτωση που το ζευγάρι έχει τελέσει πρώτα πολιτικό και μετά θρησκευτικό γάμο, ο θρησκευτικός καταχωρείται είτε απ’ ευθείας στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάμου (Ιερολόγηση) ή συντάσσεται σχετική έκθεση με απαραίτητο δικαιολογητικό τη ληξιαρχική πράξη γάμου και στη συνέχεια στέλνεται στο Ληξιαρχείο όπου έχει συνταχθεί η Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.

Δήλωση Γέννησης

Ληξιαρχείο | Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 13:10

Κάθε γέννηση που συμβαίνει ως γεγονός στα όρια του Δήμου δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Ιατρικό Πιστοποιητικό γέννησης (κλινικής ή νοσοκομείου)
 2. Αστυνομικές ταυτότητες των γονέων
 3. Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, (αν πρόκειται για το 1ο παιδί) που ήδη υπάρχει από την τέλεση του γάμου των γονέων (Πολλές φορές η πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων αναφέρεται στη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου)
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Οι αλλοδαποί, χρειάζεται να προσκομίσουν διαβατήρια, μεταφρασμένα πιστοποιητικά ή μεταφρασμένο πιστοποιητικό γάμου.
Προθεσμία Δήλωσης: Εντός 10 ημερών από τον τοκετό
Εκπρόθεσμη δήλωση: Από 11η ημέρα μέχρι και 100η παράβολο αξίας 4,5 €
Μετά την 100η ημέρα παράβολο αξίας 13,5 €
Υπόχρεοι για τη δήλωση: Ο πατέρας, ο γιατρός, η μαία, η μητέρα και κάθε τρίτος που αποδεδειγμένα παραστάθηκε στον τοκετό. Η δήλωση μπορεί να γίνει και από άλλο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδική εντολή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

 • Αν πρόκειται για το 1ο παιδί και οι γονείς έχουν διαφορετικές οικογενειακές μερίδες πρέπει να κάνουν κοινή δήλωση για την δημοτικότητα του παιδιού μέσα στην προθεσμία δήλωσης της γέννησης (άρθρο 15 του ν. 3463/2006)
 • Αν δεν γίνει δήλωση δημοτικότητας μέσα στο 10ημερο από την γέννηση, το παιδί παίρνει την δημοτικότητα του πατέρα

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης