Πολιτικοί Γάμοι

Τέλεση πολιτικού γάμου

Πολιτικοί Γάμοι | Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013 14:17

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον Δήμο ή την Κοινότητα της τελευταίας κατοικίας του.

  1. Αίτηση (ο Δήμος χορηγεί έντυπα αιτήσεων).
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου δηλώνεται ότι

α)Ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 , 1360 του Α.Κ

β) είναι κάτοικος του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
γ) τελεί πρώτο γάμο ή δεύτερο κλπ.
   4.  Για ανήλικους χρειάζεται δικαστική απόφαση.
   5.  Διαζευκτήριο για τους χωρισμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου εφ΄όσον υπάρχει θάνατος.
   6.  Διπλότυπο από το Δήμο μας αξίας 15 €.

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά παρέλευση δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.
Για την κατάθεση της αίτησης και την παραλαβή της άδειας, πρέπει να προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος έχοντας και την ταυτότητα του.

Οι αλλοδαποί που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα πρέπει να προσκομίσουν :
α) Βεβαίωση του Προξενείου τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου(μεταφρασμένη στα Ελληνικά).
β) ληξιαρχική πράξη γέννησης (μεταφρασμένη στα Ελληνικά).

γ) άδεια παραμονής.

δ) παράβολο χαρτοσήμου 15 €

ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα ονόματα στην εφημερίδα θα είναι με ελληνικά γράμματα.

Για τους Σύριους χρειάζεται ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας και την Πρεσβεία της Συρίας στην Ελλάδα, διαφορετικά ο γάμος δεν θεωρείται ισχυρός.
Για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας τέλεσης του πολιτικού γάμου, γίνεται από κοινού αίτηση και υπογράφεται και από τους δύο μελλονύμφους ενώπιον της Υπηρεσίας.
Σύμφωνα με το Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν το γάμο το επώνυμο των παιδιών που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να δηλώσουν πάνω από δύο επώνυμα.
Κατά την τέλεση του γάμου, κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα ο οποίος πρέπει να είναι ενήλικο άτομο. Ο μάρτυρας μπορεί να είναι και συγγενής, ακόμα και πρώτου βαθμού. Οι μάρτυρες πρέπει απαραίτητα να κρατούν την ταυτότητα τους ή το διαβατήριο τους αν δεν είναι Έλληνες.
Για την τέλεση γάμου αλλοδαπού απαιτείται :

α) άδεια γάμου από τη χώρα του μεταφρασμένη στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα και αν η χώρα προέλευσης του αλλοδαπού έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης η επίθεση της επισημειώσεως ΑPOSTILLE , ενώ εάν δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης απαιτείται καταρχήν θεώρηση του εγγράφου από την Πρεσβεία του αλλοδαπού στην Ελλάδα, στη συνέχεια θεώρηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και στη συνέχεια η μετάφραση του.
β) ληξιαρχική πράξη γέννησης του μεταφρασμένη στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα και αν η χώρα προέλευσης του αλλοδαπού έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης η επίθεση της επισημειώσεως ΑPOSTILLE, ενώ εάν δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης απαιτείται καταρχήν θεώρηση του εγγράφου από την Πρεσβεία του αλλοδαπού στην Ελλάδα, στη συνέχεια θεώρηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και στη συνέχεια η μετάφραση του.
γ) Η επικύρωση των παραπάνω πιστοποιητικών για την Αλβανία και τη Γεωργία θα γίνεται από την Ελληνική Πρεσβεία των χωρών αυτών.
δ) άδεια παραμονής ή VISA (της οποίας ο χρόνος ισχύος δεν έχει λήξει).
ΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΡΧΗ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ή ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ).

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης