Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εγγραφή στα Δημοτολόγια

Δημοτολόγιο |

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Αρχική Εγγραφή Ανδρός

 1. Αίτηση εγγραφής
 2. Πιστοποιητικό γεννήσεως
 3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πλέον της διετίας.
 4. Ληξιαρχική πράξη γάμου (για έγγαμους)
 5. Στην περίπτωση που ο άνδρας είναι διαζευγμένος με τέκνο ή άγαμος πατέρας, χρειάζεται να προσκομιστούν στοιχεία εκούσιας αναγνώρισης του τέκνου

Αρχική Εγγραφή Γυναίκας (άγαμης)

 1. Αίτηση εγγραφής
 2. Πιστοποιητικό γεννήσεως
 3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πλέον της διετίας.
 4. Για τις παρακάτω κατηγορίες απαιτούνται επιπλέον:
 5. Αρχική εγγραφή γυναίκας διαζευγμένης
 6. Ληξιαρχική πράξη γάμου και δήλωση διαζυγίου
 7. Απόφαση δικαστηρίου για την επιμέλεια των τέκνων (εφόσον υπάρχουν)
 8. Ιδιωτικό συμφωνητικό για την επιμέλεια των τέκνων

Αρχική εγγραφή άγαμης μητέρας

 1. Σε περίπτωση άγαμης μητέρας απαιτείται ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του τέκνου και στοιχεία αναγνώρισης
    Διαβάστηκε 2955 φορές