Βεβαίωση μονίμου κατοικίας για μεταδημότευση και για κάθε νόμιμη χρήση

Δημοτική Αστυνομία | Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013 12:00

Δικαιολογητικά απαραίτητα απο το Ν.2647/1998 (όχι Επικυρωμένα)

  1. Φωτοαντίγραφο φορολογικής δήλωσης του ενδιαφερομένου
  2. Φωτοαντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΞ του ενδιαφερομένου
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι: είμαι μόνιμος κάτοικος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης από το έτος ..... και διαμένω επί της οδού ......... αριθμός .... ...., από το έτος .....
  4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας του ενδιαφερόμενου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το πρώτο ή το δεύτερο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, ο ενδιαφερόμενος καλείται να προσκομίσει ένορκη βεβαίωση από συμβολαιογράφο.

    Διαβάστηκε 3287 φορές

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης