Δημοτική Αστυνομία

Δικαιολογητικά απαραίτητα απο το Ν.2647/1998 (όχι Επικυρωμένα)

  1. Φωτοαντίγραφο φορολογικής δήλωσης του ενδιαφερομένου
  2. Φωτοαντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΞ του ενδιαφερομένου
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι: είμαι μόνιμος κάτοικος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης από το έτος ..... και διαμένω επί της οδού ......... αριθμός .... ...., από το έτος .....
  4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας του ενδιαφερόμενου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το πρώτο ή το δεύτερο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, ο ενδιαφερόμενος καλείται να προσκομίσει ένορκη βεβαίωση από συμβολαιογράφο.

Για κατάθεση ένστασης αντίρρησης για παράνομη στάθμευση χρειάζεται μόνο:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
  2. Φωτοτυπία παράβασης
  3. Άδεια κυκλοφορίας και φωτοτυπία αυτής

Οι δημότες που εντοπίζουν εγκαταλειμμένο αυτοκίνητο, μπορούν να ενημερώνουν την Δημοτική αστυνομία, στο τηλέφωνο 2743360216. Θα δηλώνουν ακριβώς τη θέση του οχήματος, προκειμένου να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την απομάκρυνσή τους.

Μπορούν να υποβάλλουν και αίτηση στην υπηρεσία.

Ακύρωση προστίμου

Δημοτική Αστυνομία | Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013 11:04

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ανδιαφερομένου.
  2. Φωτοτυπία του προστίμου/παράβασης

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης