Συνεδρίαση 1/2/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 01η του μηνός  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2011 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής., ύστερα από την αριθ. 1597/28-01-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε σε κάθε μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Βέκκου Δήμητρα, ως γραμματέας – πρακτικογράφος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 7 μελών ευρέθησαν παρόντα τα 7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1/ Μενούνος  Περικλής 2/ Αρφαριώτη – Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 3/Δούρης Σωτήρης 4/ Μετεβελής Γεώργιος 5/ Μπρακούλιας Θεοφάνης 6/ Ζάρρος  Ανδρέας 7/ Κεκερής Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς

Συνεδρίαση 1/2/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 3/2011

Συνεδρίαση 1/2/2011 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011
 • Θέμα: Περί χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στoν κ.Τρέχα Αντώνη , για το κατ/μά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» στην Τ.Κ.Συκιάς του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 4/2011

Συνεδρίαση 1/2/2011 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011
 • Θέμα: Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟ από κ. Φωτεινή Ζαφείρη στην Τ. Κ. Καμαρίου.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 5/2011

Συνεδρίαση 1/2/2011 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011
 • Θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. για είσοδο/ έξοδο ιδιωτικού χώρου στάθμευσης επί της οδού Σταματούλη 8 στο Ξυλόκαστρο.
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 6/2011

Συνεδρίαση 1/2/2011 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011
 • Θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. περί τοποθέτησης φωτεινού σταυρού φαρμακείου. επί της Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης