Συνεδρίαση 10/1/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής., ύστερα από την αριθ. 64/4.1.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε σε κάθε μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Βέκκου Δήμητρα, ως γραμματέας – πρακτικογράφος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 7 μελών ευρέθησαν παρόντα τα 7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1/ Μενούνος  Περικλής 2/ Αρφαριώτη – Ρηγοπούλου Τρισεύγενη 3/ Αδαλάκη – Κόρκα Αλεξάνδρα 4/ Μετεβελής Γεώργιος 5/ Μπρακούλιας Θεοφάνης 6/ Ζάρρος  Ανδρέας 7/ Κεκερής Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς

Συνεδρίαση 10/1/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 1/2011

Συνεδρίαση 10/1/2011 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011
  • Θέμα: Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για τη διετία 2011-2012.
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 2/2011

Συνεδρίαση 10/1/2011 Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011
  • Θέμα: Περί αιτήματος επιτηδευματιών της Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης