Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2011 για τη σύναψη Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Προκηρύξεις | Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011 12:54

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ   3 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2.    Τις  διατάξεις του Ν. 3852/2010.
3.    Το άρθρο 49 παρ. 8(γ.) του Ν. 3943/31-3-2011.
4.    Την υπ' αριθμ. 22272/12-5-2011 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει.
5.    Το υπ΄αριθμ.22996/13-5-2011 έγγραφο του Γ.Γ. του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης.
6.    Την υπ΄ αριθμ.1465/6-4-2011 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πελοποννήσου, Δυτικής  Ελλάδας και  Ιονίου.
7.    Την υπ΄ αριθμ. 13/26-1-2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης.
8.    Τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ξυλοκάστρου (ΦΕΚ. 761/19-5-1999) και τον αντίστοιχο  του  Δήμο  Ευρωστίνης  (ΦΕΚ. 509 /03-05-1999) που συνενώθηκαν για να δημιουργήσουν τον καλλικράτειο Δήμο Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης, που εδρεύει στο Ξυλόκαστρο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

    Διαβάστηκε 2264 φορές