Διακήρυξη Αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης του Ξυλοκάστρου (τμήμα 4) – Τηλεέλεγχος & Τηλεχειρισμός κεντρικού δικτύου ύδρευσης

Προκηρύξεις | Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011 11:14

O Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ξυλοκάστρου

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία το έργο “Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης του Ξυλοκάστρου (τμήμα 4) – Τηλεέλεγχος & Τηλεχειρισμός κεντρικού δικτύου ύδρευσης” προϋπολογισμού 1.300.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και καλεί τους ενδιαφερόμενους την Τρίτη 26/7/2011 και ώρα 10:00 π.μ. (που θα θεωρείται και η ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) να προσέλθουν στα γραφεία της ΔΕΥΑΞ (Σωτηρίου Κροκιδά 11Α, Ξυλόκαστρο) για την υποβολή σφραγισμένων προσφορών στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Με το έργο πρόκειται να γίνει αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης τμήματος της πόλεως του Ξυλοκάστρου εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου καθώς και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού επεκτείνοντας το ήδη υπάρχον και εγκατεστημένο τοπικό σύστημα ελέγχου στις δεξαμενές Κασσαβέτη και Ξυλοκάστρου.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
1.     Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α.    Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η, 2η, 3η  (εντός και εκτός Νομού) τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και στην Α2, 1η, 2η (εντός και εκτός Νομού)  τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
β.    Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ.    Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
2.     Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/85 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
3.      Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/85. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται.    Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
4.      Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 1η, 2η, 3η (εντός Νομού) του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και στην Α2, 1η,2η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ , με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/84, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) .
5.      Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Η εγγύησης συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των 20.932,00€. Η συνολική προθεσμία του έργου ορίζεται σε 270 ημέρες. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της παρούσας διακήρυξης και των υπολοίπων  στοιχείων προσερχόμενοι στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου (Σωτηρίου Κροκιδά 11Α, Τ.Κ. 20400 Ξυλόκαστρο Κορινθίας) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την Πέμπτη 21/7/2011 (Πληροφορίες: Τεχνική Υπηρεσία, αρμόδιος υπάλληλος: Ηλίας Θεοδωρακόπουλος, τηλ. 2743027127, Fax: 2743027121).
Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι θα καταβάλλουν το ποσό των 30€ (τριάντα ευρώ) για την αναπαραγωγή τους.
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ

Λάμπρος Κολοτούρος

    Διαβάστηκε 1567 φορές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης