Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 /2011 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Προκηρύξεις | Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011 12:02

Ο ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

 Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010.
  3. Το άρθρο 49 παρ.8γ του Ν.3943/31-3-2011.
  4. Την υπ' αριθμ.22755/12-5-2011 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
  5. Την υπ΄ αριθμ.23350/16-5-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  6. Τις υπ΄ αριθμ.71/2011 & 176/2011 αποφάσεις Δ.Σ. του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
  7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ. 761/19-5-1999).

 Ανακοινώνει

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης, που εδρεύει στο Ξυλόκαστρο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

    Διαβάστηκε 2575 φορές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης