Περίληψη Διακήρυξης για Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Ξυλοκάστρου

Προκηρύξεις | Παρασκευή, 27 Μαϊου 2011 11:21

Στις 8 Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 ως 10.00 (λήξη παραλαβής προσφορών) θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (Λ. Φραντζή 2 - Ξυλόκαστρο) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί της % επί των τιμών του τιμολογίου άνευ ορίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εργασία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, προϋπολογισμού 66.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 όπως συμπληρώθηκε  και της αριθ. 8/2011 μελέτης.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΟΤΑ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1, Α2, 1η για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ανεξαρτήτως της περιοχής διαμονής Νομού Κορινθίας καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα οι οποίες είναι κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% του προϋπολογισμού της εργασίας (1.073,18 €), θα απευθύνεται προς το Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και θα κατατεθεί υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στο Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης  (τηλ. 27433 60236. 60239, Δήμητρα Σαμαρτζή και Ασπασία Γκουρβέλου). Για την παραλαβή των τευχών δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση.

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

    Διαβάστηκε 2145 φορές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης