Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»

Προκηρύξεις | Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010 15:00

Στις 12 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 ως 10.00 (λήξη παραλαβής προσφορών) θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξυλοκάστρου (Λ. Φραντζή 2 – Τ.Κ. 20400 Ξυλόκαστρο) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εργασία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», προϋπολογισμού 37.578,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης διενέργειάς του.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η προσαρμογή των υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων και ενοποίηση Δεδομένων του ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου Καλλικράτης.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΚΤ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες θα βαρύνουν το ΠΔΕ και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 355/8 του ΥΠΕΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει σχετικές συμφωνίες με την Ε.Ε., εφόσον: α) είναι εγγεγραμμένα στο οικείο επιμελητήριο με επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού, β) συγκεντρώνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής που καθορίζονται στην παρ. Β.2.4. της διακήρυξης και γ) δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται στην παρ. Β.2.1.1. της διακήρυξης. Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων μπορούν να υποβάλλουν προσφορά χωρίς να προσλάβουν κάποια νομική μορφή, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε ένα από τα μέλη τους έχει δικαίωμα συμμετοχής κατά την διακήρυξη.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ορίζεται στο 5% του προϋπολογισμού της εργασίας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (1.879,00 €), και θα πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. & του Ε.Ο.Χ. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών – μελών αυτό το δικαίωμα. Διάρκεια ισχύος εγγυητικής: ένας τουλάχιστον μήνας μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για δύο μήνες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους και ο χρόνος ισχύος μπορεί να παραταθεί για δύο ακόμη μήνες εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των ζητουμένων.

Ο μέγιστος χρόνος υλοποίησης ορίζεται σε εννέα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η διάθεση της διακήρυξης γίνεται από την έδρα του Δήμου (Λ. Φραντζή 2 – Τ.Κ. 20400 Ξυλόκαστρο, τηλ. 27433 60200, fax 27430 28261). Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.xylokastro.gov.gr.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της διακήρυξης μέχρι και την 5-10-2010.

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

Κατεβάστε ολόκληρο το τεύχος διακήρυξης (μορφή .doc / Word) από τον ακόλουθο σύνδεσμο.

    Διαβάστηκε 1521 φορές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης