«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Προκηρύξεις | Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2021 14:25

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» (αριθμός μελέτης 107/2018 επικαιροποιημένη), συνολικού προϋπολογισμού 95.600,00€ χωρίς ΦΠΑ και 118.544,00€ με ΦΠΑ 24%, η οποία υποδιαιρείται στα Τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1 : «Α' ΟΜΑΔΑ», εκτιμώμενης αξίας 76.610,00 € πλέον ΦΠΑ 24 %.

ΤΜΗΜΑ 2 : «Β' ΟΜΑΔΑ», εκτιμώμενης αξίας 18.990,00 € πλέον ΦΠΑ 24 %.

Φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Π.Δ.Ε. 2020 (Συλλογική Απόφαση Ένταξης: ΣΑΕΠ – 026, αριθ. ενάριθ. Έργου: 2018ΕΠ02600021).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά στην ελληνική γλώσσα, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, δηλαδή έως 13-1-2022 και ώρα 15:00.

Ο διαγωνισμός στο ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α: 149349

Συνημμένα μπορείτε να λάβετε γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης.

    Διαβάστηκε 89 φορές

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης