Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διαγωνισμός έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΛΛΗΝΗ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»

Προκηρύξεις | Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021 11:29

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, διακηρύττει ότι την 17η του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) θα διεξαχθεί ανοιχτός διαγωνισμός, άρθρου 27 Ν. 4412/2016, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για το έργο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΛΛΗΝΗ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ», με προϋπολογισμό 176.306,18€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο αφορά σε παρεμβάσεις βελτίωσης των τομέων του τουρισμού και της αναψυχής στην περιοχή των οικισμών των Τρικάλων του Δήμου μας. Συγκεκριμένα, πρόκειται να γίνουν εργασίες ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων (που αποτελούν σημεία αναφοράς και περιπάτου),  εντός των οικισμών της Μεσαίας και Κάτω Συνοικίας Τρικάλων. Στην Μεσαία Συνοικία Τρικάλων προβλέπεται η κατασκευή τοιχίου με επένδυση από χονδρόπλακες και η ασφαλτόστρωση του  δημοτικού χώρου στάθμευσης και στην Κάτω Συνοικία Τρικάλων προβλέπεται η πλακόστρωση κοινοχρήστων χώρων από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη έως και το δημοτικό χώρο στάθμευσης. Μεταξύ των παρεμβάσεις περιλαμβάνονται οι απαραίτητες θέσεις στάθμευσης με την ανάλογη σήμανση και διαγράμμιση. Στην Κάτω Συνοικία Τρικάλων  επιπλέον των θέσεων στάθμευσης και της απαιτούμενης σήμανσης και διαγράμμισης, προβλέπεται και όδευση τυφλών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.. Η συγχρηματοδότηση της δαπάνης του έργου είναι από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνικούς Πόρους.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ: 17-5-2021 και ώρα 12:00

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 21-5-2021 και ώρα 11:00.

Α/Α έργου στο ΕΣΗΔΗΣ: 180542

Συνημμένα μπορείτε να λάβετε γνώση των τευχών δημοπράτησης.

    Διαβάστηκε 239 φορές