Διαγωνισμός έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Προκηρύξεις | Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021 10:15

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), άρθρου 27 Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» (αριθμός μελέτης 67/2020), προϋπολογισμού 192.500,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% και με ΦΠΑ 238.700,00€.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις:
α)  του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»  του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, Άξονα Προτεραιότητας 1,   «Αστική Αναζωογόνηση» σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ.  7035/02-12-2019 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019» πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου,  με το ποσό των 173.892,00 € με ΦΠΑ (24%)  και
β) ΙΔ. ΠΟΡΟΙ/ΟΤΑ, με το ποσό των 64.808,00€ με ΦΠΑ (24%).

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ: 14-5-2021 και ώρα 12:00

Α/Α έργου στο ΕΣΗΔΗΣ: 180507

Συνημμένα μπορείτε να λάβετε γνώση των τευχών δημοπράτησης.

    Διαβάστηκε 227 φορές

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης