Προκηρύξεις

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης διακηρύσσει τη διενέργεια δημοπρασίας φανερής, προφορικής και πλειοδοτικής, για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχηµάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των ορίων του Δήµου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
Η δημοπρασία θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου στις 14-7-2021.

Συνημμένα μπορείτε να δείτε τη διακήρυξη :

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ», προϋπολογισμού 56.392,17€ χωρίς ΦΠΑ 24% και με ΦΠΑ 69.926,29€ (αριθμός μελέτης 4/2021).

Το έργο έχει ως αντικείμενο την επισκευή και συντήρηση τσιμεντοστρωμένων δρόμων στις κοινότητες Μάννας, Μ.Σ. Τρικάλων, Ρίζας, Α.Σ. Τρικάλων, Ζεμενού, Δενδρού, Θροφαρίου, Εβροστίνης-Ροζενών, Καλλιθέας και κατασκευή τεχνικών για την παροχέτευση των ομβρίων.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προφορών ορίζεται η Δευτέρα 31 Μαΐου 2021, ω: 10.00.

Συνημμένα μπορείτε να λάβετε γνώση των τευχών της μελέτης και του ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσία Συμβούλου για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης», προϋπολογισμού 32.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 39.680,00€ με ΦΠΑ 24% (αριθμός μελέτης 36/2021).

Πληροφορίες: Κ. Μάρκελλος, τηλ. 2743 360 217, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/5/2021, ημέρα Τετάρτη  ώρα 10:00 π.μ.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην ανωτέρω προθεσμία:

είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού,

είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή,

είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.

Τα τεύχη της μελέτης και το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή επισυνάπτονται

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ», προϋπολογισμού 59.662,07€ χωρίς ΦΠΑ 24% (αριθμός μελέτης 3/2021).

Η μελέτη προβλέπει επισκευές-συντηρήσεις σε ασφαλτοστρωμένους δημοτικούς δρόμους της κοινότητας Ξυλοκάστρου και Συκιάς, που παρουσιάζουν σημαντικές φθορές.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 25-5-2021, Τρίτη και ώρα 10:00.

Συνημμένα μπορείτε να λάβετε γνώση των τευχών της διακήρυξης και του ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ –ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ», προϋπολογισμού 40.291,37€ χωρίς ΦΠΑ 24% (αριθμός μελέτης 28/2021).

Η μελέτη προβλέπει εργασίες ανάπλασης του υφιστάμενου φθαρμένου πεζοδρομίου βόρεια της ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών (παραλιακό πεζοδρόμιο) στις κοινότητες Στομίου, Σαραντάπηχου (οικισμός Σαρανταπηχιωτίκων) και Λυγιάς.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 24-5-2021 και ώρα 10:00.

Συνημμένα μπορείτε να λάβετε γνώση των τευχών του διαγωνισμού και του ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, διακηρύττει ότι την 17η του μηνός Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. (λήξη υποβολής των προσφορών) θα διεξαχθεί ανοιχτός διαγωνισμός, άρθρου 27 Ν. 4412/2016, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για το έργο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΛΛΗΝΗ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ», με προϋπολογισμό 176.306,18€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο αφορά σε παρεμβάσεις βελτίωσης των τομέων του τουρισμού και της αναψυχής στην περιοχή των οικισμών των Τρικάλων του Δήμου μας. Συγκεκριμένα, πρόκειται να γίνουν εργασίες ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων (που αποτελούν σημεία αναφοράς και περιπάτου),  εντός των οικισμών της Μεσαίας και Κάτω Συνοικίας Τρικάλων. Στην Μεσαία Συνοικία Τρικάλων προβλέπεται η κατασκευή τοιχίου με επένδυση από χονδρόπλακες και η ασφαλτόστρωση του  δημοτικού χώρου στάθμευσης και στην Κάτω Συνοικία Τρικάλων προβλέπεται η πλακόστρωση κοινοχρήστων χώρων από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη έως και το δημοτικό χώρο στάθμευσης. Μεταξύ των παρεμβάσεις περιλαμβάνονται οι απαραίτητες θέσεις στάθμευσης με την ανάλογη σήμανση και διαγράμμιση. Στην Κάτω Συνοικία Τρικάλων  επιπλέον των θέσεων στάθμευσης και της απαιτούμενης σήμανσης και διαγράμμισης, προβλέπεται και όδευση τυφλών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.. Η συγχρηματοδότηση της δαπάνης του έργου είναι από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνικούς Πόρους.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ: 17-5-2021 και ώρα 12:00

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 21-5-2021 και ώρα 11:00.

Α/Α έργου στο ΕΣΗΔΗΣ: 180542

Συνημμένα μπορείτε να λάβετε γνώση των τευχών δημοπράτησης.

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), άρθρου 27 Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» (αριθμός μελέτης 67/2020), προϋπολογισμού 192.500,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% και με ΦΠΑ 238.700,00€.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις:
α)  του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»  του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, Άξονα Προτεραιότητας 1,   «Αστική Αναζωογόνηση» σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ.  7035/02-12-2019 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019» πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου,  με το ποσό των 173.892,00 € με ΦΠΑ (24%)  και
β) ΙΔ. ΠΟΡΟΙ/ΟΤΑ, με το ποσό των 64.808,00€ με ΦΠΑ (24%).

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ: 14-5-2021 και ώρα 12:00

Α/Α έργου στο ΕΣΗΔΗΣ: 180507

Συνημμένα μπορείτε να λάβετε γνώση των τευχών δημοπράτησης.

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 74.400,00€ με ΦΠΑ 24% (αριθμός μελέτης 14/2021) από πιστώσεις ΙΔ. ΠΟΡΟΙ/ΟΤΑ.
Η μελέτη προβλέπει την προμήθεια πλαστικών κυλιόμενων κάδων απορριμμάτων, χωρητικότητας 1.100 lt και 770 lt κατάλληλων για μηχανική εκκένωση καθώς και σταθερών επιδαπέδιων απορριμματοδεκτών 90 lt.

Συνημμένα μπορείτε να λάβετε γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης

Την 21η του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09:30 έως 10:00 (λήξη παραλαβής των προσφορών) θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (Λ. Φραντζή 2 – 204 00 Ξυλόκαστρο) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών του Δήμου φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στον οικισμό Σαρανταπηχιωτίκων (θέση «Ποτάμι») της Τοπικής Κοινότητας Σαρανταπήχου εντός δημοτικού αλσυλλίου.

Διάρκεια μίσθωσης: Επτά έτη με δυνατότητα παράτασης.
Όριο πρώτης προσφοράς: 3.000€ ετησίως.

Συνημμένα μπορείτε να λάβετε γνώση της διακήρυξης της δημοπρασίας

Εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 στο Δημοτικό Κατάστημα Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (Λυκούργου Φραντζή 2 – 204 00 Ξυλόκαστρο) και από ώρα 10:00 έως 10:30 (λήξη παραλαβής προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου, η εκμίσθωση τμήματος του Πρότυπου Πάρκου Αναψυχής ΄Αθλησης και Επιμόρφωσης Ξυλοκάστρου εμβαδού 1.134,21τ.μ. όπως αποτυπώνεται – οριοθετείται στο από 25-2-2021 απόσπασμα από το Εθνικό Κτηματολόγιο που υπογράφεται από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξυλοκάστρου -Ευρωστίνης) για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία λούνα παρκ για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και συγκεκριμένα από 1-5-2021 έως και 31-8-2021.
Όριο πρώτης προσφοράς 5.500,00€.

Συνημμένα μπορείτε να λάβετε γνώση της διακήρυξης, της περίληψης διακήρυξης και του προσδιορισμού της τοποθεσίας του ακινήτου.

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 10

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης