Προκηρύξεις

Δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 13Κ/2021 (ΦΕΚ 66/31.12.2021 τεύχος ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.468 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης».

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο www.asep.gr αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Για το Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έχουν συνολικά προκηρυχθεί τέσσερις (4) θέσεις και συγκεκριμένα:

Μία (1) θέση Διοικητικού – Οικονομικού (σελίδα 2353 του συνημμένου ΦΕΚ)

Μία (1) θέση Ηλεκτρολόγων – Μηχανικών (σελίδα 2356 του συνημμένου ΦΕΚ)

Μία (1) θέση Μηχανολόγων – Μηχανικών (σελίδα 2365 του συνημμένου ΦΕΚ)

Μία (1) θέση Διοικητικών – Οικονομολόγων (σελίδα 2378 του συνημμένου ΦΕΚ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 περ. γ παρ.4 όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4210/13 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 παρ.2 Ν.4325/2015
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Την απόφαση του Δ.Σ του ΝΠΔΔ αριθμ. 7/2021 (ΑΔΑ:66ΤΛΟΚ1Θ-Ε6Γ)
5. Τη βεβαίωση του ΑΣΕΠ αριθμ. 4530/21.5.2021
6. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/13816/27.7.2021 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ.33/2016 ΠΥΣ όπως ισχύει με την οποία εγκρίθηκε στο ΝΠΔΔ η απασχόληση ενός(1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου μέχρι ένα (1) έτος
7. Την υπ αριθμ. 135909/16.8.2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ:ΩΦΦΝΟΡ1Φ-ΨΓ9)
8. Την απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ 61/2021(ΩΦΘ0ΟΚ1Θ-Φ79)

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. στο Δημοτικό Ωδείο Ευρωστίνης που εδρεύει στο Δερβένι, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου : Διδασκαλία κλασικής κιθάρας καθώς και η καλλιτεχνική διεύθυνση του Δημοτικού Ωδείου Ευρωστίνης. Επίσης θα συντονίζει το διδακτικό και καλλιτεχνικό έργο του Ωδείου σε συνεργασία με τον Ποτιστικό Οργανισμό και το Δήμο, θα εποπτεύει τους διδάσκοντες στα καθήκοντά τους και θα παρακολουθεί την πρόοδο των μαθητών σε όλες τις τάξεις οργάνων και θεωρητικών. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης έως ένα (1) έτος ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»
έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 περ. γ παρ.4 όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4210/13 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 παρ.2 Ν.4325/2015
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Την απόφαση του Δ.Σ του ΝΠΔΔ αριθμ. 6/2021 (ΑΔΑ:6ΦΙΛΟΚ1Θ-Ο48)
Τις βεβαιώσεις του ΑΣΕΠ αριθμ. 4528/9.6.2021 και 4527/9.6.2021
5. Την υπ΄αριθμ. 56166/26.7.2021 (ΑΔΑ: ΨΛ6146ΜΤΛ6-Κ3Κ) απόφαση Υπ. Εσωτερικών
6. Την υπ αριθμ. 135916/16.8.2021 απόφαση του συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: 67Θ6Ο1Φ-ΗΛΝ)
7. Την απόφαση του Δ.Σ. 60/2021 του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ (ΑΔΑ: 62ΡΖΟΚ1Θ-0ΝΞ)

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. στο Δημοτικό Ωδείο Ευρωστίνης που εδρεύει στο Δερβένι, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων : διδασκαλία πιάνου και διδασκαλία κιθάρας αντίστοιχα, συνολικής διάρκειας έως ένα έτους από την υπογραφή της σύμβασης. Στο πλαίσιο των έργων αυτών θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» (αριθμός μελέτης 107/2018 επικαιροποιημένη), συνολικού προϋπολογισμού 95.600,00€ χωρίς ΦΠΑ και 118.544,00€ με ΦΠΑ 24%, η οποία υποδιαιρείται στα Τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1 : «Α' ΟΜΑΔΑ», εκτιμώμενης αξίας 76.610,00 € πλέον ΦΠΑ 24 %.

ΤΜΗΜΑ 2 : «Β' ΟΜΑΔΑ», εκτιμώμενης αξίας 18.990,00 € πλέον ΦΠΑ 24 %.

Φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Π.Δ.Ε. 2020 (Συλλογική Απόφαση Ένταξης: ΣΑΕΠ – 026, αριθ. ενάριθ. Έργου: 2018ΕΠ02600021).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά στην ελληνική γλώσσα, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, δηλαδή έως 13-1-2022 και ώρα 15:00.

Ο διαγωνισμός στο ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α: 149349

Συνημμένα μπορείτε να λάβετε γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης.

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστήματος: 145853) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου ελαστικοφόρου αρθρωτού φορτωτή)» (αριθμός μελέτης 152/2021) συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ 24% από πιστώσεις του Προγράμματος του ΥΠΕΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμειλότερη τιμή.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ενός (1)  μεταχειρισμένου ελαστικοφόρου αρθρωτού φορτωτή που θα χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών του.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, δηλαδή έως την 27-12-2021 και ώρα 15:00. Για την υποβολή προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή κατά τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Συνημμένα μπορείτε να λάβετε γνώση των τευχών της μελέτης

Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), άρθρου 27 Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (αριθμός μελέτης 45/2021), συνολικού προϋπολογισμού 99.929,00€ με ΦΠΑ 13 & 24%, η οποία αφορά προμήθεια γάλακτος κλ.π. τροφίμων και πρώτων υλών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, του ΝΠΔΔ «Ηλίας Κατσούλης» και του ΝΠΙΔ ΔΗ.Κ.Ε.Ξ.Ε. για το έτος 2022.

Α/Α στο ΕΣΗΔΗΣ: 143617

Συνημμένα μπορείτε να δείτε τα τεύχη της μελέτης

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), άρθρου 27 Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022» (αριθμός μελέτης 99/2021), συνολικού 249.870,97 χωρίς ΦΠΑ και 309.840,00€ με ΦΠΑ 24%.

Συστημικός Αριθμός στο ΕΣΗΔΗΣ: 140072

Συνημμένα μπορείτε να δείτε τα τεύχη του διαγωνισμού και το ΕΕΕΣ σε επεξεργάσιμη μορφή

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης ανακοινώνει την δημοσίευση των οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , δεκατριών (13) ατόμων για τη καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο μας, συνέχεια της αριθμ.10401/6.8.2021 ανακοίνωσης.

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο που περιέχει:

  1. Οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων πλήρους απασχόλησης
  2. Οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων μερικής απασχόλησης (4,5 ωρών)
  3. Οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων μερικής απασχόλησης (3,5 ωρών)
  4. Οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων μερικής απασχόλησης ( 3 ωρών)

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης  ανακοινώνει την δημοσίευση των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , δεκατριών (13) ατόμων για τη καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο μας, συνέχεια της αριθμ.10401/6.8.2021 ανακοίνωσης.

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο που περιέχει:

  1. Προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων πλήρους απασχόλησης  (6,5 ωρών)
  2. Προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων μερικής απασχόλησης  (4,5 ωρών)
  3. Προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων μερικής απασχόλησης (3,5 ωρών)
  4. Προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων μερικής απασχόλησης ( 3 ωρών)

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό μοριοδότησης .
Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων  κατά των ανωτέρω πινάκων ξεκινά στις 23.8.2021 και λήγει στις 24.8.2021

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 11

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης