Έγκριση απογραφής περιουσίας Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης-Ισολογισμός Έναρξης 01-01-2011

Δελτία Τύπου | Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2011 20:52

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου συνεδρίασε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης σήμερα την 22/6/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20,30’ ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 12092 και ημερομηνία 17-6-2011 που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  67 του Νόμου 3852/2010.

ΘΕΜΑ : «Έγκριση απογραφής περιουσίας Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης-Ισολογισμός Έναρξης 01-01-2011»

Tο Δημοτικό Συμβούλιο αφού είδε:
-    την παρ. 7 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010
-    την αρ 74445/29-12-2010 (ΦΕΚ 2029/27-12-2010 τ.Β) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ
-    την από 25-2-2011 έκθεση απογραφής της Επιτροπής Απογραφής.
-    την αρ 14/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
-    το πιστοποιητικό ελέγχου που υποβλήθηκε στο Δ.Σ. από τον ορισθέντα ορκωτό Λογιστή,
και μετά από διαλογική συζήτηση,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Την έγκριση της Απογραφής Περιουσίας-Ισολογισμού Έναρξης 01-01-2011 του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης όπως εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης καθώς και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή κ. Σώκου Σωτηρίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 178/2011.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

    Διαβάστηκε 1761 φορές

kep2.small

tm.240

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης