Ανακοινώσεις

Ο διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου "Επισκευή - αποκατάσταση πεζοδρομίο στην Τ.Κ. Πιτσών", δεν θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου 2017, όπως είχε προγραμματιστεί, για λόγους διαδικαστικούς.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου..

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2017-2018 »

Σας γνωρίζουμε ότι δόθηκε παράταση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής – δηλώσεων για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2017-2018 μέχρι και 14-6-2017  και ώρα 24:00 μ.μ.

Σας ενημερώνουμε ότι το ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ θα συμμετάσχει στη δράση που υλοποιεί η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» με τριάντα πέντε (35) επιδοτούμενες θέσεις στη δομή ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ και δεκαεπτά (17) επιδοτούμενες θέσεις στη δομή ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ.
 Παρακαλούνται όλοι οι ωφελούμενοι, που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους (προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) και πληρούν τις προϋποθέσεις της αρ. πρωτ. 5122/23-5-2017  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ, να υποβάλλουν με προσωπική τους ευθύνη σε ηλεκτρονική μορφή «Αίτηση Συμμετοχής – δήλωση στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr ή  paidikoi.eetaa.gr για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2017-2018, και στη συνέχεια τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης  συμμετοχής  να αποσταλούν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ (Μυλλέρου 73-77 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10436 ) από τις 24/05/2017 μέχρι και τις 9/06/2017 και ώρα 24:00 μ.μ.  μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier).
Προσοχή:
Ηλεκτρονικές Αιτήσεις μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα μπορούν να υποβληθούν, καθώς και αιτήσεις συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται.
Το εκκαθαριστικό σημείωμα θα πρέπει να αφορά το φορολογικό έτος 2016 οποιοδήποτε άλλο εκκαθαριστικό δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους.
Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και την αίτηση μπορείτε να αναζητήσετε :
στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ www.eetaa.gr
στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ξυλοκάστρου τηλ. 27430 28311
στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δερβενίου τηλ. 27430 32804

Παιδικοί Σταθμοί 2017-2018 - Ειδική εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μήνυμα του Δήμαρχου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στους μαθητές που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις

"Με αφορμή την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, εύχομαι καλή επιτυχία, σ' όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, που δίνουν τον αγώνα για μια θέση στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Με όπλα την υπομονή, την ψυχραιμία και την αισιοδοξία, αξιοποιήστε όλη την προετοιμασία που κάνατε μέχρι σήμερα, για τη δικαίωση των στόχων και των επιδιώξεών σας. Επίσης, καλή δύναμη στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς των μαθητών που είναι δίπλα τους και τους στηρίζουν.

Καλή επιτυχία σε όλες και όλους ......!!!!! "

Σας κοινοποιούμε την επιστολή που εστάλει στον Υπουργό Εσωτερικών.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΕΤΟΥΣ 2017

(Άρθρο 118, παρ.5 Ν. 4412/2016)

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 & 6, του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2017

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν και έχουν το δικαίωμα σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 & 6 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:

Α. ΕΡΓΑ

 1. Ανελκυστήρων
 2. Αποκαλύψεων μεταλλείων
 3. Βιομηχανικών και Ενεργειακών
 4. Γεωτρήσεων
 5. Ειδικών Μονώσεων
 6. Ηλεκτρομηχανολογικών
 7. Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 8. Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού, Στερεών και Αερίων Αποβλήτων
 9. Λιμενικών
 10. Οδοποιίας
 11. Οικοδομικών
 12. Πλωτών έργων και Εγκαταστάσεων Ναυπηγείων
 13. Πρασίνου
 14. Υδραυλικών

Β. ΜΕΛΕΤΕΣ

 1. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες
 2. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες
 3. Μελέτες Οικονομικές
 4. Μελέτες Κοινωνικές
 5. Μελέτες Οργανώσεως και Επιχειρησιακής Έρευνας
 6. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών έργων
 7. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες
 8. 08 Στατικές Μελέτες
 9. Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές
 10. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
 11. Μελέτες Λιμενικών Έργων
 12. Μελέτες Μεταφορικών Μέσων
 13. Μελέτες Υδραυλικών Έργων
 14. Ενεργειακές Μελέτες
 15. Μελέτες Βιομηχανιών
 16. Μελέτες Τοπογραφίας
 17. Χημικές Μελέτες
 18. Χημικοτεχνικές Μελέτες
 19. Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες
 20. Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές
 21. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
 22. Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες
 23. Μελέτες Γεωργικές
 24. Μελέτες Δασικές
 25. Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου
 26. Μελέτες Αλιευτικές
 27. Περιβαλλοντικές Μελέτες
 28. Μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων

να υποβάλλουν σχετική αίτηση ( η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα) στο πρωτόκολλο του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης (Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου Φραντζή 2, Τ.Κ. 20400, Ξυλόκαστρο, Πληροφορίες: Γεωργία Νιάρρου και Δήμητρα Σαμαρτζή, Τηλ.: 2743360240, 2743360236, Φαξ : 2743028261, e- mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , εντός είκοσι (20) ημερών έως και την 31/5/2017.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί με θέμα:

Αίτηση Συμμετοχής για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16,

και να συνοδεύεται υποχρεωτικά από φωτοαντίγραφο του εργοληπτικού πτυχίου Μ.Ε.Ε.Π. (ή βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων) ή του μελετητικού τους πτυχίου, τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένα:

- Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος, έχοντας υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 10967/30-3-2017 έγγραφό του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Υποβολή Τεχνικών Δελτίων για την καταγραφή των αναγκών των παιδικών χαρών των ΟΤΑ» με το οποίο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ΟΤΑ να συμμετάσχουν σε πρώτη φάση στην καταγραφή των αναγκών των παιδικών χαρών τους, προκειμένου σε δεύτερη φάση να διερευνηθεί η δυνατότητα εκπόνησης ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος για τις παιδικές χαρές, έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία καταγραφής των αναγκών των παιδικών χαρών της χωρικής του αρμοδιότητας, προκειμένου να πιστοποιηθούν και να λειτουργούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο Δήμος, έως 31-5-2017, θα έχει συμπληρώσει και υποβάλει στο Υπουργείο Εσωτερικών, το αντίστοιχο τεχνικό δελτίο.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

Ε. Αλογογιάννης           

Σας ενημερώσουμε ότι:

Στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. και ειδικότερα στη διεύθυνση https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2017 αναρτήθηκε η

Ανακοίνωση – Πρόσκληση προς τους φορείς / δομές για τη δράση«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 2017 - 2018.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης συμμετοχής είναι η Παρασκευή 12/5/2017 και ώρα 24:00

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης ενημερώνει τους δημότες ότι οι τουαλέτες του αισθητικού δάσους «Πευκιάς» Ξυλοκάστρου θα παραμείνουν κλειστές, έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασής τους, διότι υπέστησαν εκτεταμένες καταστροφές από την νυχτερινή επιδρομή αγνώστων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Με μεγάλη χαρά σας καλούμε να συμμετάσχετε στην Ώρα της Γης 2017. Η Ώρα της Γης, η παγκόσμια κινητοποίηση για την προστασία του πλανήτη απέναντι στην κλιματική αλλαγή, φέτος κλείνει 10 χρόνια. Πάνω από 172 χώρες θα λάβουν μέρος, συσκοτίζοντας μνημεία και δημόσια κτίρια και διοργανώνοντας εκδηλώσεις σε Δήμους ανά τον κόσμο.

Ώρα της Γης 25 Μαρτίου 2017, 8.30μμ - Σβήνουμε τα φώτα και αλλάζουμε την κλιματική αλλαγή! Μπορούμε να ξαναγράψουμε το μέλλον μας και να σώσουμε τον πλανήτη που αγαπάμε. Δήλωσε συμμετοχή: www.wwf.gr/earthhour  #EarthHour #ChangeClimateChange

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ  «ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΖΩΗ» ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΤΕΙ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ «ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΖΩΗ» σας ευχαριστεί θερμώς για τη συμπαράσταση στο έργο μας,  την άμεση κινητοποίηση σας και την ευαισθησία σας σε κοινωνικά θέματα που έχουν σχέση με τα ζητήματα που στηρίζει ο σύλλογος μας.
                             
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλέσετε στα γραφεία του συλλόγου 210-4101676, 6982266501

Σας ευχαριστούμε θερμά
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά Τιμής                                                                              
Η Πρόεδρος       
ΒΑΓΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 10 από 41

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης