Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Αρχείο

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 31 ΑΔΑ: ΩΒΔΤΟΕ1Ρ-6ΙΓ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ –ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΄΄ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ΄΄
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 31-2018 ΑΔΑ: ΨΦΛ5ΟΕ1Ρ-ΔΣ0

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 32 ΑΔΑ: 7Ι1ΗΟΕ1Ρ-8Ω8

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ «ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 32-2018 ΑΔΑ: ΩΣΕ3ΟΕ1Ρ-0Α6

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΗΚΕΞΕ ΓΙΑ ΧΡΗΜ/ΣΗ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 33 ΑΔΑ: ΩΓ9ΝΟΕ1Ρ-5Γ7

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Τρίτη, 22 Αυγούστου 2017
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 33-2018 ΑΔΑ: 64Ρ5ΟΕ1Ρ-ΓΓΩ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ –ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 34 ΑΔΑ: 6ΞΨΓΟΕ1Ρ-Ν9Ψ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2017
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 35 ΑΔΑ: 6ΤΜ0ΟΕ1Ρ-ΧΞ3

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ –ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ «ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΣΣ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 36 ΑΔΑ: ΨΜΕΟΟΕ1Ρ-4Υ4

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ –ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ «ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΔΑΠ»
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 37 ΑΔΑ: ΩΠΜΡΟΕ1Ρ-81Μ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ «ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ »
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 39 ΑΔΑ: 7ΙΦΞΟΕ1Ρ-ΔΔ2

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 4 ΑΔΑ: 6ΠΘ20Ε1Ρ-ΕΩΖ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 22 Μαϊου 2017
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝ/ΚΗΣ ΕΠΕΞ/ΣΙΑΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 4-2018 ΑΔΑ: 634ΘΟΕ1Ρ-ΛΨΝ

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2018

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝ/ΚΗΣ ΕΠΕΞ/ΣΙΑΣ
 • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

Αριθμός Απόφασης 41 ΑΔΑ: 73ΨΨΟΕ1Ρ-ΩΘ8

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017
 • Θέμα: ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ «ΚΔΑΠ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»
 • Αποφασίστηκε: ομοφωνα

Αριθμός Απόφασης 42 ΑΔΑ: 6ΤΥΦΟΕ1Ρ-Ρ41

Αποφάσεις Δ. Συμβουλίου Δ.Η.Κ.Ε.Ξ.Ε. Έτος 2017

 • Αναρτήθηκε: Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017
 • Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»
 • Αποφασίστηκε: ομοφωνα

kor.banner.02

whatsapp image_2020-03-10_at_20.34.13.jpeg

kep2.small

paratash.small.1

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης