Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 14 Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για το έργο ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΣΤΑ ΕΩΣ ΡΟΥΒΕΡΑ.
 2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για το έργο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ.
 4. Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.
 5. Λήψη απόφασης επί ένστασης ένωσης εταιρειών PRINTEC A.E. – VIDAVO A.E. στο διαγωνισμό «Ολοκληρωμένη παρέμβαση πρόνοιας στο νέο Δήμο Ξυλοκάστρου».
 6. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για τη λήψη αρχείου ιδιοκτητών οχημάτων από τη Γ.Γ.Π.Σ.
 7. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 8. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΕΥΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΥΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΙΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΟΩΔΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 9. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 10. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 11. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
 12. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΤΟΜΙΟΥ.
 13. Ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση συνταξιούχων.
 14. Ψήφιση πίστωσης για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια.
 15. Ψήφιση πίστωσης για καταβολή ποσού στον κ. Γ. Ροδόπουλο.
 16. Ψήφιση πίστωσης για καταβολή ποσού στον κ. Γ. Καμπάνη.
 17. Ψήφιση πίστωσης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 18. Ψήφιση πίστωσης για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων.
 19. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΟΚ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ/ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
 20. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ.
 21. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (από το προσωπικό του Δήμου).
 22. Ψήφιση πίστωσης για τη συνδρομή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.
 23. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ MICROSOFT.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

 1. Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 3 Ιουνίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:
 2. Λήψη απόφασης επί ένστασης στο έργο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για το έργο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 4. Έγκριση πρακτικού ελέγχου τεχνικής προσφοράς στο διαγωνισμό της Προμήθειας κάδων απορριμμάτων.
 5. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
 6. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΠΑΖΩΜΑΤΟΣ.
 7. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 8. Ορισμός δικηγόρου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 24 Μαΐου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 2. Περί αιτήματος κ. Γεωργίου Ροδόπουλου για συμβιβαστική επίλυση οικονομικής διαφοράς.
 3. Εισήγηση για τροποποίηση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έτους 2013.
 4. Εισήγηση για καθορισμό τελών αιγιαλού και παραλίας.
 5. Ψήφιση πίστωσης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 24 Απριλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για τη δαπάνη τοποθέτησης δύο στύλων στην Τ.Κ. Ευρωστίνης – Ροζενών.
 2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για τη δαπάνη τοποθέτησης ενός στύλου στην Τ.Κ. Πύργου.
 3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για τη δαπάνη μετατόπισης στύλου στην Τ.Κ. Στομίου.
 4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για τη δαπάνη ηλεκτροφωτισμού περιβάλλοντα χώρου Αγ. Γεωργίου Ζάχολης στην Τ.Κ. Ευρωστίνης – Ροζενών.
 5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για τη δαπάνη τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ. Ευρωστίνης – Ροζενών.
 6. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης πλατείας στην Τ.Κ. Σαρανταπήχου.
 7. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΟΚ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ/ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.
 8. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
 9. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΑ Κ.Λ.Π.
 10. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
 11. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
 12. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.
 13. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΚΗΠΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ Κ.Λ.Π.
 14. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβές δικαστικών επιμελητών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 12 Απριλίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
 2. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις κ. Κ. Kanani.
 3. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις Ι. Γεωργίου.
 4. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις Μ. Γιανναράκη.
 5. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις Β. Δούρου.
 6. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις Ν. Κορωνιώτη.
 7. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις Γ. Ζαχαρή.
 8. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις Καμαριώτη Β. & ΣΙΑ Ε.Ε.
 9. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις Δ. Καραγιάννη.
 10. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις Δ. Κοκκιούση.
 11. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις Γ. Κουρούμαλη.
 12. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις Α. Παναγούλια.
 13. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις Χ. Πάνου.
 14. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις Μ. Σταματούλη.
 15. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις Δ. Σπηλιώτη.
 16. Έκπτωση από το δικαίωμα των ρυθμίσεων οφειλών σε δόσεις Ηλία Χούπα.
 17. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ 3ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.
 18. Ψήφιση πίστωσης για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ – ΑΔΡΑΝΩΝ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
 19. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υλικών ξυλείας για μικροκατασκευές.
 20. Ψήφιση πίστωσης για την ΥΛΩΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΕΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 21. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 19 Μαρτίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (για το Κληροδότημα Γ. Κρινάκου) στις 19 Μαρτίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 2039/39, με θέματα:

 1. Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού έτους 2012 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης (Κληροδότημα Γ. Κρινάκου).
 2. Ψήφιση πίστωσης για ανάθεση δημοσίευσης Απολογισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 7 Μαρτίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

1. Αποδοχή κληρονομιάς Βασιλικής Λαδά – Τσενέ.
2. Έγκριση και παραλαβή μελέτης «Φυτοτεχνική μελέτη του έργου Βιοκλιματική Ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της πόλης του Ξυλοκάστρου από Κούστα έως Ρουβέρα».
3. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ολοκληρωμένη παρέμβαση πρόνοιας στο νέο Δήμο Ξυλοκάστρου».
4. Ψήφιση πίστωσης για χαρτόσημο ακινήτων και ΟΓΑ χαρτοσήμου ακινήτων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 12 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού αορίστου χρόνου.
 2. Ψήφιση πίστωσης για εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ αορίστου.
 3. Ψήφιση πίστωσης για τόκους δανείων εσωτερικού.
 4. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών.
 5. Ψήφιση πίστωσης για χρεολύσια δανείων εσωτερικού
 6. Ψήφιση πίστωσης για δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων.
 7. Ψήφιση πίστωσης για φωτισμό και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.
 8. Ψήφιση πίστωσης για εισφορά υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων 15% ΤΑΠ.
 9. Ψήφιση πίστωσης για λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού) - συνεχιζόμενο.
 10. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συνεχιζόμενο.
 11. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες - συνεχιζόμενο.
 12. Ψήφιση πίστωσης για ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ
 13. Ψήφιση πίστωσης για ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ και Κουνατίδη Χαράλαμπο (Πράσινο Ταμείο).
 14. Ψήφιση πίστωσης για τόκους δανείων εσωτερικού Δήμου.
 15. Ψήφιση πίστωσης για τόκους δανείων εσωτερικού ΔΗΚΕΞΕ
 16. Ψήφιση πίστωσης για τόκους δανείων εσωτερικού ΔΕΥΑΞΕ.
 17. Ψήφιση πίστωσης για χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΔΗΚΕΞΕ.
 18. Ψήφιση πίστωσης για χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΔΕΥΑΞΕ.
 19. Ορισμός επιτροπής.
 20. Αποδοχή δωρεάς οδοστρωτήρα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 5 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2013 Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 11 12 13 14 15 16 17 18 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 15 από 18

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης