Συνεδρίαση 18/7/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. 14057/11.07.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε σε κάθε μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Σοφία Παπαδημητρίου, ως γραμματέας – πρακτικογράφος της Ο.Ε.

 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 7 μελών ευρέθησαν παρόντα τα 6.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1/ Λύρας Χρήστος 2/Λογοθέτης Διονύσιος 3/ Ρέστας Σπυρίδων 4/ Καραβάς Ανδρέας 5/ Σκούρας Δημήτριος 6/ Καλύβας Παναγιώτης.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Κλαδούχος Αντώνιος, αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

Συνεδρίαση 18/7/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 106/2011

Συνεδρίαση 18/7/2011 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

  • Θέμα: Σύνταξη έκθεσης προϋπολογισμού β΄ τριμήνου 2011 και υποβολή της στο Δ.Σ.
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης