Συνεδρίαση 18/1/2011 Αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. 675/14.1.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε σε κάθε μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Σοφία Παπαδημητρίου, ως γραμματέας – πρακτικογράφος της Ο.Ε.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 7 μελών ευρέθησαν παρόντα τα 7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1/ Κλαδούχος Αντώνιος 2/ Κούκιος Κωνταντίνος 3/ Λύρας Χρήστος 4/  Ρέστας Σπυρίδων 5/ Κολοτούρος Λάμπρος 6/ Σκούρας Δημήτριος 7/ Καλύβας Παναγιώτης.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς.

Συνεδρίαση 18/1/2011 Αρχεία

Αριθμός Απόφασης 3/2011

Συνεδρίαση 18/1/2011 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

  • Πέμπτη, 20 Μαϊου 2010
  • Θέμα: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.
  • Αποφασίστηκε: ΟΜΟΦΩΝΑ

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης