Αντιδήμαρχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ 593/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).

2. Το άρθρο 47 του Ν.4647/2019 (ΦΕΚ 204 Α/16-12-2019) με το οποίο προστέθηκε παρ. 7 στο άρθρο 59 του Ν. 3852/2010.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

6. Την αριθ. 40/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών της 26-5-2019/2-6-2019.

7. Το από 30-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας της δημοτικής αρχής.

8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης απαρτίζεται από δύο (2) Δημοτικές Ενότητες.

9. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019 περί ορισμού Αντιδημάρχων.

11.Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107) και της παρ. 3ε΄ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α΄40), αναφορικά με την αντιμισθία.

12.Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «Ανανεωτική Συνεργασία» ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, με θητεία ενός (1) έτους, αρχομένη από τη δημοσίευση της παρούσας και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Τον κ. Αναστάσιο Λόντο του Κωνσταντίνου καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών – Διοίκησης – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Εμπορίου – Τουρισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και συγκεκριμένα:

· Την εποπτεία και ευθύνη των Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης, Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

2.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και συγκεκριμένα:

· Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου

· την εποπτεία του πάσης φύσεως διοικητικού προσωπικού του Δήμου,

· την έκδοση των πράξεων υπηρεσιακών μεταβολών του πάσης φύσεως προσωπικού του Δήμου,

· τη χορήγηση αδειών του πάσης φύσεως διοικητικού προσωπικού του Δήμου.

3. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ και συγκεκριμένα:

· τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

· την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

· την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης αδειών σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς

· την έκδοση αποφάσεων σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

  • τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος,

· τη χορήγηση αδειών υπαίθριου, στάσιμου, πλανόδιου εμπορίου, λαϊκών αγορών, περιπτέρων

· την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή,

· τις λαϊκές αγορές, εμποροπανηγύρεις, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών,

· την έκδοση αδειών κοινόχρηστων χώρων καθώς και αποφάσεων επιβολής προστίμων για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων

· τη διαφήμιση και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης,

· την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες.

Επίσης, του μεταβιβάζονται καθ΄ύλην οι κάτωθι αρμοδιότητες:

· Οι αδελφοποιήσεις του Δήμου και οι σχετικές με αυτές δράσεις.

  • Η λειτουργία των ΚΕΠ,

· Η διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,

· Η τουριστική προβολή του Δήμου και οι σχετικές με αυτήν δράσεις

· Η λειτουργία του Προγράμματος Διαύγεια,

· Η λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών,

· Η χορήγηση και υπογραφή βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας.

Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, καθώς και την επιβολή πάσης φύσεως προστίμων που απορρέουν από τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

Τον κ. Σπυρίδωνα Αποστολόπουλο του Βασιλείου καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας/ ανακύκλωσης -Περιβάλλοντος – Πρασίνου – Ποιότητας Ζωής - Αγροτικής Ανάπτυξης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

· Την εποπτεία και ευθύνη της καθαριότητας/ανακύκλωσης, περιβάλλοντος/πρασίνου, ποιότητας ζωής/αγροτικής ανάπτυξης, του προγραμματισμού σχετικών έργων/μελετών καθώς και την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού της Τ.Υ. του Δήμου και την ευθύνη της χορήγησης αδειών σε αυτό.

· Το σχεδιασμό, εφαρμογή και εποπτεία θεμάτων πολιτικής προστασίας και εκτάκτων αναγκών, σε συνεργασία όσο αφορά στη Δ.Ε. Ευρωστίνης με τον αντιδήμαρχο κ. Α. Καραβά

· Υπεύθυνος θεμάτων του πρωτογενούς τομέα (αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αλιείας),

· υπεύθυνος θεμάτων που αφορούν το φυσικό, δασικό περιβάλλον, τις δημοτικές καλλιεργητικές εκτάσεις και βοσκοτόπους, την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και των ακτών, θεμάτων ποιότητας ζωής και άρδευσης,

· την εποπτεία και ευθύνη της μαρίνας Ξυλοκάστρου και του αλιευτικού καταφυγίου στα Μαύρα Λιθάρια

· τη διαχείριση του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες»

· την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων του Δήμου

· τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων καθώς και την επιβολή πάσης φύσεως προστίμων που απορρέουν από τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

Την κα Αγγελική (Ελίνα) Μενούνου του Νικολάου, καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής – Πολιτισμού – Παιδείας & Αθλητισμού και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

· To γενικό συντονισμό και την εποπτεία της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του Δήμου (ΝΠΔΔ «Ηλίας Κατσούλης» και ΔΗΚΕΞΕ)και άλλους φορείς.

· To γενικό συντονισμό και την εποπτεία των τομέων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του Δήμου (Σχολικές Επιτροπές, ΝΠΔΔ «Ηλίας Κατσούλης», ΔΗΚΕΞΕ) και άλλους φορείς.

· Το γενικό συντονισμό και την εποπτεία του τομέα της Παιδείας, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του Δήμου.

· Τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις (πλην χώρων και αιθουσών των οποίων η παραχώρηση αποτελεί αρμοδιότητα άλλων οργάνων ή επιτροπών του Δήμου).

· Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

· Το συντονισμό και εποπτεία των Ομάδων Προστασίας Ανηλίκων που λειτουργούν στα πλαίσια του Δήμου.

· Τη χορήγηση αδειών και την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δ.Ε. Ξυλοκάστρου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος την ανωτέρω αρμοδιότητα θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Λόντος.

· Την υπογραφή εγγράφων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Τον κ. Ιωάννη Σκέρο του Κωνσταντίνου καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

· Προγραμματισμός τεχνικών έργων και μελετών (εκτός έργων & μελετών που άπτονται της καθαριότητας/ανακύκλωσης, περιβάλλοντος/πρασίνου, ποιότητας ζωής/αγροτικής ανάπτυξης και ύδρευσης – αποχέτευσης).

· Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου,

· Τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών και την έκδοση αποφάσεων, που απορρέουν από τις ανωτέρω αρμοδιότητες.

· Υπεύθυνος τομέα ανάπτυξης, οικολογίας, ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.

Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος δεν δικαιούται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.

Τον κ. Ανδρέα Καραβά του Γεωργίου, ως Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις κάτωθι κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης:

 · Την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δ.Ε. Ευρωστίνης,

· Την παρακολούθηση – συντονισμό της εξέλιξης των έργων/υπηρεσιών, που εκτελούνται στη ανωτέρω Δ.Ε., σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο

· Τους τομείς καθαριότητας, ανακύκλωσης, περιβάλλοντος και πρασίνου στην ανωτέρω Δ.Ε., σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο

· Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του πάσης φύσεως εξοπλισμού που βρίσκεται στην ανωτέρω Δ.Ε. και τη λειτουργία της αποθήκης,

· Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων και τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων της ανωτέρω Δ.Ε. για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν τις εν λόγω Κοινότητες,

· Την εποπτεία θεμάτων πολιτικής προστασίας και εκτάκτων αναγκών, σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο και

· Την ευθύνη της τουριστικής προβολής της Δ.Ε. Ευρωστίνης, σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο

· Την ευθύνη του τομέα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο

· Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου εγγράφων, βεβαιώσεων κ.λ.π. που εκδίδονται από τις υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δ.Ε. Ευρωστίνης (πλην πιστοποιητικών δημοτολογίου και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας τα οποία εκδίδονται από την έδρα του Δήμου).

· Την τέλεση των πολιτικών γάμων που θα τελούνται στη Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος την ανωτέρω αρμοδιότητα θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Λόντος.

 Β. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων όταν αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Λόντος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και αυτού, τις αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Αποστολόπουλος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Αναστάσιο Λόντο.

Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κορινθίας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ

Επιλογές

kep2.small

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

sined.small2

 

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης