Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 19 Μαρτίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (για το Κληροδότημα Γ. Κρινάκου) στις 19 Μαρτίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 2039/39, με θέματα:

 1. Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού έτους 2012 του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης (Κληροδότημα Γ. Κρινάκου).
 2. Ψήφιση πίστωσης για ανάθεση δημοσίευσης Απολογισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 7 Μαρτίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

1. Αποδοχή κληρονομιάς Βασιλικής Λαδά – Τσενέ.
2. Έγκριση και παραλαβή μελέτης «Φυτοτεχνική μελέτη του έργου Βιοκλιματική Ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της πόλης του Ξυλοκάστρου από Κούστα έως Ρουβέρα».
3. Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ολοκληρωμένη παρέμβαση πρόνοιας στο νέο Δήμο Ξυλοκάστρου».
4. Ψήφιση πίστωσης για χαρτόσημο ακινήτων και ΟΓΑ χαρτοσήμου ακινήτων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 12 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού αορίστου χρόνου.
 2. Ψήφιση πίστωσης για εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ αορίστου.
 3. Ψήφιση πίστωσης για τόκους δανείων εσωτερικού.
 4. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών.
 5. Ψήφιση πίστωσης για χρεολύσια δανείων εσωτερικού
 6. Ψήφιση πίστωσης για δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων.
 7. Ψήφιση πίστωσης για φωτισμό και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.
 8. Ψήφιση πίστωσης για εισφορά υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων 15% ΤΑΠ.
 9. Ψήφιση πίστωσης για λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού) - συνεχιζόμενο.
 10. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - συνεχιζόμενο.
 11. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες - συνεχιζόμενο.
 12. Ψήφιση πίστωσης για ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ
 13. Ψήφιση πίστωσης για ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ και Κουνατίδη Χαράλαμπο (Πράσινο Ταμείο).
 14. Ψήφιση πίστωσης για τόκους δανείων εσωτερικού Δήμου.
 15. Ψήφιση πίστωσης για τόκους δανείων εσωτερικού ΔΗΚΕΞΕ
 16. Ψήφιση πίστωσης για τόκους δανείων εσωτερικού ΔΕΥΑΞΕ.
 17. Ψήφιση πίστωσης για χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΔΗΚΕΞΕ.
 18. Ψήφιση πίστωσης για χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΔΕΥΑΞΕ.
 19. Ορισμός επιτροπής.
 20. Αποδοχή δωρεάς οδοστρωτήρα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 5 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2013 Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 21 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Σύνταξη έκθεσης προϋπολογισμού δ΄ τριμήνου 2012 και υποβολή της στο Δ.Σ.
 2. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού έργων.
 3. Oρισμός επιτροπής διαγωνισμού εργασιών – υπηρεσιών.
 4. Ορισμός επιτροπής μισθώσεων – εκμισθώσεων κ.λ.π.
 5. Ορισμός δικηγόρου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 10 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
 2. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2012.
 3. Ψήφιση πίστωσης υποχρεωτικών δαπανών μηνός Ιανουαρίου 2013.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2012.
 2. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού προμηθειών έτους 2013.
 3. Ψήφιση πίστωσης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 4. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Επισκευή και συντήρηση Η/Μ Εξοπλισμού Αντλιοστασίων Άρδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης».
 5. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «Προμήθεια αλατιού, πριονιδιού και λοιπών αναλωσίμων υλικών πολιτικής προστασίας».
 6. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών για επισκευή δικτύων άρδευσης (από το προσωπικό του Δήμου)».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης (για το Κληροδότημα Σ. Κυριάκου) στις 28 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 2039/39, με θέμα:

 1. Σύνταξη προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Γ. Κρινάκου έτους 2013.
 2. Σύνταξη προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Σ. Κυριάκου έτους 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 17 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Απευθείας ανάθεση έργου «Σύνδεση ειδικού σχολείου Συκιάς με το δίκτυο αποχέτευσης».
 2. Απευθείας ανάθεση μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη στο 1ο – 2ο Γυμνάσιο και 1ο Δημοτικό Ξυλοκάστρου»
 3. Ψήφιση πίστωσης για απόδοση ποσού σε σχολικό τροχονόμο.
 4. Ψήφιση πίστωσης για έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδών στα όρια του Δήμου (πρώην Δήμου Ευρωστίνης)».
 5. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια οικοδομικών υλικών (κεραμικών-μεταλλικών-αδρανών-συνθετικών) για μικροεπισκευές εγκαταστάσεων και υποδομών.
 6. Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή φορτηγών οχημάτων και λεωφορείων.
 7. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού-αερισμού Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 8. Ψήφιση πίστωσης για συμμετοχή στη ΔΕΗ για δαπάνη τοποθέτησης στύλου στην Τ.Κ. Πύργου.
 9. Ψήφιση πίστωσης για συμμετοχή στη ΔΕΗ για δαπάνη τοποθέτησης στύλου στην Τ.Κ. Εβροστίνης-Ροζενών.
 10. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια Η/Υ και λοιπών μηχανημάτων μηχανοργάνωσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 11. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια οικοδομικών υλικών (κεραμικών-μεταλλικών-αδρανών-συνθετικών) για μικροεπισκευές εγκαταστάσεων και υποδομών.
 12. Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια υλικών τεχνητής βροχής κήπων, δενδροστοιχιών κ.λ.π.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 10 από 13

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

sos_15900

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης