Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 11η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας υπηρεσίας «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης».
 2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης για το έτος 2014.
 3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια τροφίμων Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 4. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια χειροκίνητων και μηχανοκίνητων εργαλείων και αυτοτελών μερών του για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.
 5. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για το εργατοτεχνικό προσωπικό (βίδες, πρόκες, γυαλόχαρτα κ.λ.π.).
 6. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ειδών ατομικών προστασίας για το προσωπικό του Δήμου.
 7. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια πινακίδων και πινακίδων ΚΟΚ και λοιπών υλικών οδικής σήμανσης/ρύθμισης κυκλοφορίας-σήμανσης και προστασίας τεχνικών έργων.
 8. Ψήφιση πίστωσης για την επιχορήγηση σχολικών επιτροπών.
 9. Ψήφιση πίστωσης για εκτελωνισμό πυροσβεστικού οχήματος.
 10. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπάνης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 3η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στον Πευκιά (Τ.Κ. Συκιάς).
 2. Αίτημα εταιρείας «Ε. Ανδρικόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε.».
 3. Αίτημα Θεώνης Σουφρίτη.
 4. Αίτημα Μαρίας Μεντζελίδη.
 5. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις.
 6. Έκπτωση από το δικαίωμα της ρύθμισης οφειλών σε δόσεις.
 7. Ορισμός δικηγόρου.
 8. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τέλη κυκλοφορίας οχημάτων καθαριότητας.
 9. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τέλη κυκλοφορίας (πλην οχημάτων καθαριότητας).
 10. Παράταση εντάλματος προπληρωμής για ΚΤΕΟ οχημάτων καθαριότητας.
 11. Παράταση εντάλματος προπληρωμής για ΚΤΕΟ οχημάτων (πλην καθαριότητας).
 12. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΚΗΠΩΝ, ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ Κ.Λ.Π.
 13. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 20η Νοεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στον Πευκιά (Τ.Κ. Συκιάς).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 11η Νοεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2014 – ΟΠΔ (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης).
 2. Ρύθμιση οφειλής Α. Παύλου.
 3. Ρύθμιση οφειλής Μ. Τόγια.
 4. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους.
 5. Ψήφιση πίστωσης για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων.
 6. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού- θέρμανσης- ψύξης -κλιματισμού –αερισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 4η Νοεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Λυκοποριάς.
 2. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας υπηρεσίας «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης» και λήψη απόφασης περί επαναδημοπράτησης.
 3. Αποδοχή δωρεάς πυροσβεστικού οχήματος.
 4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για μεταφορικά πυροσβεστικού οχήματος.
 5. Ψήφιση πίστωσης για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων.
 6. Ψήφιση πίστωσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».
 7. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 23η Οκτωβρίου 2013 ημέρα Tετάρτη και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Σύνταξη έκθεσης προϋπολογισμού γ΄ τριμήνου 2013 και υποβολή της στο Δ.Σ.
 2. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφουςτου έργου «Εγκατάσταση Ηλεκτροφωτισμού στις Τ.Κ. Πιτσών, Συκιάς και Δερβενίου και στη Δ.Κ. Ξυλοκάστρου».
 3. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων αρδευτικών δικτύων Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης».
 4. Ψηφίσεις πιστώσεων μετά από τροποποιήσεις προϋπολογισμού στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 21-10-2013.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω κατεπείγοντος, της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 17η Οκτωβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ, ΣΥΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ Δ.Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.

Το κατεπείγον συνίσταται στην προθεσμία εκτέλεσης του έργου που έχει τεθεί από την πηγή χρηματοδότησής του (Πράσινο Ταμείο).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την 1η Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Σύνταξη προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2014.
 2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας έργου ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ.
 3. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
 4. Ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ – ΑΔΡΑΝΩΝ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.
 5. Ψήφιση πίστωσης για δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.
 6. Ορισμός δικηγόρου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 18 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.
 2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΗ Δ.Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
 3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και ψήφιση πίστωσης έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΙΤΣΩΝ, ΣΥΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
 4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας υπηρεσίας «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ».
 5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Λυκοποριάς.
 6. Ρύθμιση οφειλής κ. Χρήστου Μυλωνόπουλου.
 7. Ρύθμιση οφειλής κ. Βάγια Δούρου.
 8. Ψήφιση πίστωσης μετά από τροποποίηση προϋπολογισμού (συνεδρίαση Δ.Σ. 16/9/2013).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΠΡΟΣ: Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στις 6 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, που θα γίνει στο γραφείο του Προέδρου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα:

 1. Προέλεγχος απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2012 Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
 2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου, εντύπων – φακέλων & σφραγίδων, αναλώσιμων υλικών Η/Υ – fax, cd & dvd.
 3. Εισήγηση στο Δ.Σ. περί συμβιβασμού επί αγωγής Ε. Ανδρικόπουλου.
 4. Ψήφιση πίστωσης για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων.
 5. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια «Συντήρηση και επισκευή χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κ.λ.π.)
 6. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ΚΤΕΟ οχημάτων καθαριότητας.
 7. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ΚΤΕΟ οχημάτων (πλην καθαριότητας).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>
Σελίδα 10 από 14

 

follow-facebook

follow-twitter

kanali

 

Επιλογές

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση

busines-directory_new

Εξερευνήστε τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο xylokastro-evrostingi.gov.gr. Η περιήγηση σας στο xylokastro-evrostini.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies).
Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το xylokastro-evrostini.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.